MNE

ENG

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je neprofitna, nevladina organizacija, osnovana 11. aprila 2019. godine u Kotoru, a registrovana u maju iste godine. U I MI Boke se dobrovoljno udružuju djeca, mladi i odrasli sa svim vrstama invalidnosti, kao i ostali građani/ke zainteresovani/e za unaprjeđenje položaja ovih osoba u društvu. Rad I MI Boke se zasniva na pristupu invaliditetu baziranom na ljudskim pravima osoba s invalidnošću.

Misija I MI Boke je: „Inicijativa mladih s invaliditetom Boke promoviše i doprinosi ravnopravnom položaju djece, mladih i odraslih s invalidnošću u društvu kroz inicijative i aktivnosti za uspostavljanje zakonskog, kulturnog, političkog, ekonomskog i socijalnog okvira koji to omogućava.”, a vizija je: „Društvo u kome sigurno žive osobe s invalidnošću uživajući u samostalnosti, jednakosti i dostojanstvu.“.

Ciljevi I MI Boke su:

  • Uključiti djecu, mlade i odrasle s invalidnošću u sve segmente društvenog i ekonomskog života, a naročito u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva, socijalne i dječje zaštite, informisanja, političkog i javnog djelovanja, kulture, sporta, aktivnosti u slobodno vrijeme i dr;
  • Podržati i osposobiti djecu, mlade i odrasle s invalidnošću da u potpunosti i na jednakim osnovama s drugima uživaju svoja prava i slobode, iskoriste svoje potencijale i prepoznaju i zadovolje svoje potrebe;
  • Stvoriti uslove za samostalni život djece, mladih i odraslih s invalidnošću;
  • Dostići zadovoljavajući nivo svijesti javnosti o ljudskim pravima, jednakosti, potrebama i potencijalima djece, mladih i odraslih s invalidnošću;
  • Omogućiti puno i efektivno uživanje prava i sloboda djece, žena, Roma i drugih višestruko diskriminisanih osoba s invalidnošću, na jednakim osnovama s drugima.

I MI Boke je članica: Evropske mreže za samostalni život (European Network on Independent Living - ENIL), nezavisne svjetske organizacije osoba sa psihosocijalnim invaliditetom TCI (Transforming Communities for Inclusion), Koordinacionog mehanizma organizacija civilnog društva konferencije država potpisnica Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom, Mreže za nadzor rodno odgovornog budžeta Zapadnog Balkana i Moldavije (Gender Budget Watchdog Network), Nezavisnog mehanizma za promociju, zaštitu i praćenje primjene Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom u Crnoj Gori, Savjeta za prava osoba s invaliditetom Opštine Kotor i Savjeta za zaštitu mentalno oboljelih lica JZU Specijalne bolnice za psihijatriju „Dobrota” Kotor.