MNE

ENG

Saopštenje za javnost - Uskoro detaljna analiza poštovanja prava OSI u Crnoj Gori

14.08.2021

fokus grupa sa OSI

Kakav je stvarni položaj osoba s invaliditetom u Crnoj Gori i šta se od onoga što je našoj zemlji preporučeno od strane Komiteta UN-a za prava OSI 2017. godine sprovodi u praksi, biće poznato nakon izrade detaljne Situacione analize poštovanja prava OSI. Situacionu analizu priprema Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) u saradnji sa međunarodnim ekspertom iz SAD-a, u okviru uvodne faze dvogodišnjeg projekta UN Partnerstva za prava OSI (UNPRPD) koji sprovodi UNICEF, UNDP i Kancelarija stalnog predstavnika UN-a za Crnu Goru.

 

Iako je Crna Gora, prije više od deceniju, ratifikovala Konvenciju UN-a o pravima OSI, na koji način se obavezala da će osobama s invaliditetom omogućiti puno i ravnopravno učešće u svim oblastima društvenog života, temeljnih promjena nema. Prava djece i odraslih s invaliditetom i dalje se svakodnevno krše. UN sistem u Crnoj Gori započeo je, stoga, dvogodišnji program za unaprjeđenje prava OSI kod nas, a organizaciju I MI Boke prepoznao je kao značajnog partnera koji svojim znanjem i iskustvom može doprinijeti u koordinacijskom i analitičkom dijelu. 

Situaciona analiza, čija izrada je u toku, obuhvata detaljnu analizu domaćih i međunarodnih propisa i izvještaja, kao i istraživanje na terenu. Do sada je sprovedeno 12 individualnih intervjua sa Romima i Albancima s invaliditetom i članovima/cama njihovih porodica, a danas je u JU Resursnom centru za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović” održana fokus grupa s osobama s oštećenjem sluha i govora. To je način da našu Analizu potkrijepimo autentičnim svjedočanstvima najviše diskriminisanih OSI. 
Važni su i komentari organizacija OSI, od kojih je njih 20 odgovorilo na naš Upitnik koji smo im uputili prošlog mjeseca. Prema preliminarnim rezultatima, predstavnici/e OSI smatraju da su prioriteti:  poboljšanje zdravstvene zaštite, deinstitucionalizacija i razvoj servisa/usluga podrške na lokalnom nivou, unaprjeđenje pristupa kvalitetnim pomagalima i asistivnoj tehnologiji, kao i poboljšanje pristupa zapošljavanju i adekvatnim uslovima rada za OSI. Od nadležnih institucija, na osnovu zahtjeva za slobodan pristup informacijama, očekujemo podatke o mjerama koje su sproveli na primjeni Konvencije UN-a o pravima OSI. Vjerujemo da će Situaciona analiza biti od koristi za sve buduće aktivnosti domaćih i međunarodnih institucija prilikom uspostavljanja mjera i aktivnosti na ovom planu. 
Ove aktivnosti, I MI Boke sprovodi u okviru projekta „Prava OSI u Crnoj Gori - Gdje smo i gdje treba da idemo”, koji je podržan od strane UNICEF-a kroz uvodnu fazu UNPRPD projekta u Crnoj Gori.
Komentariši
0