MNE

ENG

I MI BOKE O OSTVARIVANJU PRAVA OSI IZ OBLASTI SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE NA KONFERENCIJI ZA NOVINARE

14.02.2024

15feb cover

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) će u utorak, 20. februara 2024. godine, sa početkom u 11:00 časova u PR Centru u Podgorici, povodom Svjetskog dana socijalne pravde održati Konferenciju za novinare. Na Konferenciji će biti predstavljeni najozbiljniji primjeri kršenja ljudskih prava osoba s invaliditetom (OSI) iz oblasti socijalne i dječje zaštite, zbog kojih ovoj grupi i njihovim porodicama I MI Boke najčešće pruža besplatnu pravnu pomoć. Na Konferenciji će govoriti: pravni savjetnik NVO Juventas Jovan Bojović, izvršna direktorka I MI Boke Miroslava-Mima Ivanović i advokatica iz Podgorice Tijana Živković- Petraković.

I MI Boke od svog osnivanja pruža besplatnu pravnu pomoć za OSI i njihove porodice, sa ili bez finansijske podrške koju ostvaruje putem projekata. Više od polovine pružene besplatne pravne pomoći se odnosi na prava OSI i njihovih porodica iz oblasti socijalne i dječje zaštite, i to najčešće na pravo na ličnu invalidninu i pravo na uslugu personalne asistencije. Iako centri za socijalni rad moraju odlučiti o zahtjevu u roku od 30 dana, a Ministarstvo rada i socijalnog staranja o žalbi u roku od 45 dana od njihovog podnošenja, do okončanja nekih upravnih postupaka za ostvarivanje prava OSI iz oblasti socijalne i dječje zaštite prođe i više od godinu i po dana. Gotovo je izuzetak da ove institucije odluče po zahtjevima i žalbama OSI i njihovih porodica u zakonom propisanim rokovima.

Pored ovih kašnjenja, problem je i nezakonito postupanje nadležnih institucija socijalne i dječje zaštite i odbijanje priznavanja prava OSI, u slučajevima kada su ispunjeni svi zakonski uslovi. Zbog toga OSI moraju tražiti sudsku zaštitu od diskriminacije i zabranu njenog ponavljanja, kroz obavezivanje Države Crne Gore i centara za socijalni rad da preduzmu sve potrebne mjere kako se učinjena diskriminacija ne bi više ponovila. Pravnosnažni dio presude u jednom od takvih sudskih postupaka, koji se tiče zaštite od diskriminacije u oblastima samostalnog života i života u zajednici i socijalne i dječje zaštite i adekvatnog životnog standarda, zbog nepružanja usluge personalne asistencije, biće predstavljen na Konferenciji za novinare.

Konferencija se organizuje u okviru projekta „Krajnje vrijeme za unaprjeđenje ljudskih prava OSI”, koji je podržan kroz subgranting program u okviru projekta „U pravo vrijeme - Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture”, koji realizuju nevladine organizacije Juventas, Help - Hilfe zur Selbsthilfe, Centar za monitoring i istraživanje – CeMi, Kvir Montenegro i Otvoreni centar Bona fide, finansira Delegacija Evropske unije kroz program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava za Crnu Goru 2022 (EIDHR) – ctr. 438-535, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.
Komentariši
0