MNE

ENG

I MI BOKE PONOVILA PREDLOG ZA UVEĆANJE NAKNADE ZA NOVOROĐENU DJECU S INVALIDITETOM I DJECU OSI U KOTORU

09.03.2024

10mart 1 cover

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u četvrtak 7. marta 2024. godine, Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor dostavila Komentare na Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o isplati naknade za novorođenu djecu na području opštine Kotor. Komentari se, kao i u oktobru 2022. godine tiču uvećanja iznosa naknade za novorođeno dijete s invaliditetom i/ili novorođeno dijete osobe s invaliditetom (OSI) u odnosu na iznos naknade koji je predviđen za svu novorođenu djecu.

Podsjetimo, u oktobru 2022. godine na Javnoj raspravi je bio Nacrt Odluke o isplati naknade za novorođenu djecu na području opštine Kotor, kojim je predviđeno da je iznos naknade za svako novorođeno dijete, bilo crnogorskog/e ili stranog/e državljanina/ke, sa prebivalištem ili boravištem u Kotoru, 450,00€. Imajući u vidu uvećane troškove života OSI, zbog neophodnih pomagala, pristupačnog prevoza i stanovanja, podrške od strane druge osobe u vidu asistencije i dr., I MI Boke je i tada predložila da naknada za novorođeno dijete s invaliditetom i/ili novorođeno dijete OSI iznosi 900,00€. Kako bi se pravo na ovu afirmativnu akciju moglo ostvariti bez zloupotreba, I MI Boke je predložila da se u konačni tekst Odluke uvrsti i obaveza OSI koje su postale roditelji i/ili roditelja djece s invaliditetom da podnesu odgovarajuću dokumentaciju, kojom bi dokazali svoj ili invaliditet svog djeteta, uz Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu za novorođeno dijete.

Ove Komentare I MI Boke Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor nije uvrstio u konačan tekst Odluke o isplati naknade za novorođenu djecu na području opštine Kotor, ali ni u tekst Nacrta Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o isplati naknade za novorođenu djecu na području opštine Kotor, koji je do 7. marta ove godine bio na Javnoj raspravi. Štaviše, nije ni objavljen Izvještaj o Javnoj raspravi na internet stranici Opštine Kotor, niti je isti dostavljen I MI Boke.

Zbog toga je I MI Boke ponovo poslala gotovo iste Komentare kako bi se osiguralo da OSI koje postanu roditelji i/ili roditelji djece s invaliditetom iz Kotora dobiju neophodnu finansijsku podršku u ovom važnom trenutku za njihovu porodicu. I MI Boke smatra da duplo veća naknada za novorođeno dijete u navedenim slučajevima u odnosu na roditelje i djecu bez invaliditeta uopšte nije nerealna i prevelika. Takođe, ona ne bi predstavljala preveliki izdatak za Opštinu Kotor, jer se OSI, nažalost, i dalje rijetko ostvaruju u ulozi roditelja, a sa druge strane nije veliki broj djece kojima se već u prvoj godini života utvrdi da imaju neku invalidnost.

I MI Boke se nada da će ovog puta Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor objaviti Izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi, usvojiti navedene Komentare i iskoristiti ih u izradi konačnog teksta Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o isplati naknade za novorođenu djecu na području opštine Kotor. Na ovaj način Opština Kotor bi podstakla i ohrabrila svoje građane/ke s invaliditetom da se ostvare u ulozi roditelja, a roditeljima djece s invaliditetom bi finansijski pomogla da pokriju dodatne troškove vezane za invalidnost njihovog djeteta, a što bi u krajnjem osiguralo da OSI iz Kotora ravnopravnije ostvaruju svoja prava na porodični život.

Ovi Komentari su izrađeni u okviru projekta „Krajnje vrijeme za unaprjeđenje ljudskih prava OSI”, koji je podržan kroz subgranting program u okviru projekta „U pravo vrijeme - Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture”, koji realizuju nevladine organizacije Juventas, Help - Hilfe zur Selbsthilfe, Centar za monitoring i istraživanje – CeMi, Kvir Montenegro i Otvoreni centar Bona fide, finansira Delegacija Evropske unije kroz program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava za Crnu Goru 2022 (EIDHR) – ctr. 438-535, a kofinansira Ministarstvo javne uprave. Stavovi u ovim Komentarima ne predstavljaju stavove Konzorcijuma koji realizuje projekat niti finansijera i kofinansijera.
Komentariši
0