MNE

ENG

I MI BOKE PREDSTAVILO PODATKE O FINANSIRANJU ORGANIZACIJA OSI IZ DRŽAVNOG BUDŽETA

23.12.2021

ilustracija osi

Izvršna direktorka Inicijative mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), Miroslava-Mima Ivanović učestvovala je na Konferenciji za novinare povodom odnosa Vlade i ministarstava u oblasti finansiranja projekata i programa nevladinih organizacija (NVO) iz državnog budžeta i ukazivanja na ključne propuste i probleme u ovoj oblasti. Ivanović je predstavila podatke do kojih je I MI Boke došla analizom prošlogodišnjih odluka o raspodjeli sredstava za programe i projekte NVO u oblasti zaštite lica sa invaliditetom, koja je urađena u okviru projekta „Prava OSI u Crnoj Gori – Gdje smo i gdje treba da idemo”, koji je podržao UNICEF Crne Gore kroz uvodnu fazu projekta UN partnerstva za prava OSI (UNPRPD) u Crnoj Gori. Takođe su predstavljeni i podaci za ovu godinu. Članom 32 stavom 5 Zakona o NVO je propisano da „država obezbjeđuje posebna sredstva za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite lica sa invaliditetom, u iznosu od 0,1% tekućeg godišnjeg budžeta.”. U 2020. godini tri ministarstva su raspisala javne konkurse za raspodjelu sredstava u oblasti zaštite lica sa invaliditetom. Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Ministarstvo rada i socijalnog staranja su prošle godine raspodjelili iznos od 962.430,39€, od čega su 38 organizacija OSI dobile 631.741,29€, tj. 65,6% ukupnog iznosa, dok su 24 NVO koje nisu organizacije OSI dobile 330.689,10€, tj. 34,4% ukupnog iznosa. Dok je više od trećine raspoloživog iznosa raspodjeljeno NVO-ima čija primarna oblast rada nisu prava OSI, 56 organizacija OSI je odbijeno za finansiranje projekata u 2020. godini. Najnepravičniju raspodjelu sredstava iz državnog budžeta u 2020. godini za programe i projekte NVO u oblasti zaštite lica sa invaliditetom je izvršilo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Ono je od raspoloživih 496.609,00€ čak 40% , tj. 199.559,28€ raspodjelilo NVO-ima koje nisu organizacije OSI. Malo pravičnije je bilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja, koje je od 400.000,00€ prošle godine ovim organizacijama dodjelilo 113.494,80€, tj. 28,4% ukupnog iznosa. Ministarstvo saobraćaja i pomorstva je od ukupno raspoloživih 65.821,39€ NVO-ima koje nisu organizacije OSI dodjelilo 17.635,02€, tj. 26,8% navedenog iznosa. Ove godine četiri ministarstva su opredjelila iznos od 928.301,35€ za javne konkurse za raspodjelu sredstava u oblasti zaštite lica sa invaliditetom. Ovi javni konkursi su objavljeni u oktobru i novembru, umjesto u januaru i februaru, kako je propisano članom 32v stavom 2 Zakona o NVO. Zbog toga Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava i Ministarstvo finansija i socijalnog staranja još nisu donijeli odluke o raspodjeli sredstava. Do sada su to uradili Ministarstvo kapitalnih investicija i Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. Ova dva ministarstva su raspodjelila ukupni iznos od 159.726,80€. Ministarstvo kapitalnih investicija je od raspodjeljenih 79.726,80€, za programe i projekte četiri NVO koje nisu organizacije OSI izdvojilo 27.096,40€, tj. 34% ukupnog iznosa. Sa druge strane, jedna organizacija OSI je odbijena za finansiranje projekta. Jedini pozitivan primjer je Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, koje je cio opredijeljen iznos od 80.000,00€ raspodjelilo za podršku programima i projektima pet organizacija OSI. Ivanović je istakla da su neophodne izmjene Zakona o NVO ili donošenje novog Zakona o organizacijama OSI, kojim bi se: pravno osiguralo da se sredstva za podršku NVO u oblasti zaštite lica sa invaliditetom mogu dodijeliti iskjučivo organizacijama OSI, ukinule administrativne i proceduralne barijere za organizacije OSI pri dobijanju finansijske podrške iz državnog budžeta i osigurali drugi vidovi podrške za osnivanje i rad organizacija OSI. Pozvala je Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava i Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da u što kraćem roku donesu odluke o raspodjeli sredstava za NVO u oblasti zaštite lica sa invaliditetom. Konferenciju za novinare je organizovao Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) 24. decembra u hotelu CUE u Podgorici. Na Konferenciji su, pored izvršne direktorke I MI Boke, govorili/e Lidija Knežević ispred CRNVO-a, Milisav Mimo Korać ispred Saveza udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju ,,Naša inicijativa” i Boris Vuksanović ispred Crnogorske fondacije za HIV i virusne hepatitis.

Komentariši
0