MNE

ENG

MINISTARSTVO PRAVDE NIJE USVOJILO PRIMJEDBE, PREDLOGE I SUGESTIJE I MI BOKE ZA GARANTOVANJE RAVNOPRAVNOG UŽIVANJA PRAVA OSI NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ

14.12.2022

viber image 2022-12-14 12-47-55-354 copy

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) izražavasvoje nezadovoljstvo zbogneusvajanja Primjedbi, predloga i sugestija koje je Ministarstvu pravde poslala u martu ove godine, u okviru Javnih konsultacija sa zainteresovanom javnošću u postupku pripremeNacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Zbog toga je I MI Boke u utorak 13. decembra 2022. godine poslala skoro iste Primjedbe, predloge i sugestije na ovaj Nacrt Zakona, a u okviru Javne rasprave o ovom dokumentu.

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći proširuje obim prava na besplatnu pravnu pomoć, tako da se ona sada može pružati i u postupcima pred notarima i u upravnim postupcima za ostvarenje prava iz socijalne i dječje zaštite, zdravstvene zaštite i penzijskog i invalidskog osiguranja. Jedina djelimično usvojenaPrimjedba, predlog i sugestija I MI Boke, koja je Ministarstvu pravde dostavljena 18. marta ove godine, je odredba kojom se u pravo na besplatnu pravnu pomoć ubraja i pokriće troškova prevođenja na znakovni jezik u sudskim, upravnim, izvršnim i postupcima pred državnim tužilaštvom i notarima. Ovo su jedina dva unaprjeđenja Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći za osobe s invaliditetom (OSI), koji ovaj Nacrt Zakona nudi.

Međutim, pokriće troškova prevođenja na znakovni jezikse osobama s oštećenjem sluha i/ili govora ne garantuje kod pružalaca/teljki pravne pomoći. Ovim se obesmišljava pomenutadjelimično usvojena Primjedba, predlog i sugestijaI MI Boke, jer ako ove osobe ne mogu na pristupačan način i na svom jeziku dobiti pravno obavještenje i pravni savjet, pa čak ni uspostaviti kontakt sa pružaocem/teljkom besplatne pravne pomoći, onda sigurno neće ni moći da pravo na besplatnu pravnu pomoć iskoriste za pokretanje i učešće u različitim postupcima za ostvarivanje i zaštitu svojih prava. Zbog toga je I MI Boke predložilada se osobama s oštećenjem sluha i/ili govora garantuje pokriće troškova prevođenja na znakovni jezik i kod pružalaca/teljki besplatne pravne pomoći.

Nacrt Zakona propisuje da žrtvama nasilja u porodici, djeci koja su žrtve krivičnih djela protiv polne slobode i djeci koja traže zaštitu svojih dječjih prava, besplatnu pravnu pomoć može pružati samo advokat/ica sa specifičnim znanjima iz ovih oblasti i sa najmanje 3 godine iskustva. Međutim, u ovaj Nacrt Zakona nije ušla Primjedba, predlog i sugestija I MI Boke koja se ticala sličnih garancija za OSI i žrtve trgovine ljudima. Zbog toga je I MI Boke ponovo predložilada se i za ove ciljne grupe, ali i žrtve mučenja ili zlostavljanja i drugog nečovječnog i ponižavajućeg postupanja, isključivo imenuju advokati/ice sa specifičnim znanjima iz ovih oblasti.

Takođe, ovaj Nacrt Zakonau pružaoce/teljke besplatne pravne pomoći nije ubrojio i NVO koje se isključivo bave pravima OSI, žrtava nasilja u porodici i žrtava trgovine ljudima, kojima se ove osobe najčešće i obraćaju za pravne savjete i obavještenja. Zbog toga je I MI Boke predložila da se Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći unaprijedi na način što će se i NVO koje se isključivo bave pravima OSI, zaštitom od nasilja u porodici, borbom protiv trgovine ljudima, zaštitom žrtava mučenja ili zlostavljanja i drugog nečovječnog i ponižavajućeg postupanja i pravima djeteta, ubrojiti u pružaoce/teljke besplatne pravne pomoći. Ovim bi se NVO-ima osigurala finansijska održivost njihovih pravnih savjetovališta.

Nacrtom Zakona se nije prihvatilani Primjedba, predlog i sugestija I MI Boke, istaknuta u tokuJavnih konsultacija za izradu ovog dokumenta da pravo na besplatnu pravnu pomoć uvjek podrazumjeva da se iz državnog budžeta finansira 50% naknade za rad utvrđene Advokatskom tarifom i naknada nužnih troškova pružaocu/teljki besplatne pravne pomoći. Naime, ovim Nacrtom Zakona se nije propisala odredba kojom bi OSI bile oslobođene od obaveze da vrate u državni Budžet iznos koji je potrošen za finansiranje besplatne pravne pomoći, u slučaju dobijanja finansijske i materijalne dobiti u postupcima, za čije pokretanje i vođenje im je odobreno ovo pravo. Zbog toga je I MI Boke ponovo predložila da sepropiše ovakva odredba, kako OSI i druge ciljne grupe ne bi odustajale od korišćenja svog prava na besplatnu pravnu pomoć, zbog straha da će finansijska i materijalna dobit u postupcima biti umanjena, ili potpuno od njih oduzeta, zbog obaveze vraćanja državi iznosa koji je ona potrošila na pokrivanje troškova naknade za rad i nužnih troškova pružaoca/teljki besplatne pravne pomoći.

Ministarstvo pravde će do srijede 28. decembra 2022. godine objaviti Izvještaj o javnoj raspravi. I MI Boke se nada da će Ministarstvo usvojiti navedene Primjedbe, predloge i sugestije i iskoristiti ih u izradi Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, što bi osiguralo da OSI ostvaruju ovo pravo na ravnopravnoj osnovi sa drugima.

Komentariši
0