MNE

ENG

I MI BOKE POSLALA KOMENTARE NA NACRT ODLUKE O ISPLATI NAKNADE ZA NOVOROĐENU DJECU NA PODRUČJU OPŠTINE KOTOR

12.10.2022

ilistracija komentara

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je Opštini Kotor dostavila Komentare na Nacrt Odluke o isplati naknade za novorođenu djecu na području opštine Kotor. Komentari I MI Boke su poslate elektronskim putem u četvrtak 13. oktobra 2022. godine u okviru Javne rasprave za koju je zadužen Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti. Komentari se tiču uvećanja iznosa naknade za novorođeno dijete s invaliditetom i/ili novorođeno dijete osobe s invaliditetom (OSI) u odnosu na iznos naknade koji je Nacrtom Odluke predviđen za svu novorođenu djecu.

Nacrtom Odluke o isplati naknade za novorođenu djecu na području opštine Kotor je predviđeno da je iznos naknade za svako novorođeno dijete, bilo crnogorskog/e ili stranog/e državljanina/ke, sa prebivalištem ili boravištem u Kotoru, 450,00€. Imajući u vidu uvećane troškove života OSI, zbog neophodnih pomagala, pristupačnog prevoza i stanovanja, podrške od strane druge osobe u vidu asistencije i dr., I MI Boke je predložila da naknada za novorođeno dijete s invaliditetom i/ili novorođeno dijete OSI iznosi 900,00€. I MI Boke smatra da duplo veća naknada za novorođeno dijete u navedenim slučajevima u odnosu na roditelje i djecu bez invaliditeta uopšte nije nerealna i prevelika. Takođe, ona ne bi predstavljala preveliki izdatak za Opštinu Kotor, jer se OSI, nažalost, i dalje rijetko ostvaruju u ulozi roditelja, a sa druge strane nije veliki broj djece kojima se već u prvoj godini života utvrdi da imaju neku invalidnost.

Kako bi se pravo na ovu afirmativnu akciju moglo ostvariti, I MI Boke je predložila da se u konačni tekst Odluke uvrsti i obaveza OSI koje su postale roditelji i/ili roditelja djece s invaliditetom da podnesu odgovarajuću dokumentaciju, kojom bi dokazali svoj ili invaliditet svog djeteta, uz Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu za novorođeno dijete. Ovim bi se spriječile zloupotrebe, a sa druge strane, osiguralo da OSI i djeca s invaliditetom dobiju neophodnu finansijsku podršku u ovom važnom trenutku za njihovu porodicu. Usvajanjem ovih Komentara I MI Boke, Opština Kotor bi podstakla i ohrabrila svoje građane/ke s invaliditetom da se ostvare u ulozi roditelja, a roditeljima djece s invaliditetom bi finansijski pomogla da pokriju dodatne troškove vezane za invalidnost njihovog djeteta.

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor će objaviti Izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi. I MI Boke se nada da će Opština Kotor usvojiti navedene Komentare i iskoristiti ih u izradi konačnog teksta Odluke o isplati naknade za novorođenu djecu na području opštine Kotor, što bi osiguralo da OSI ravnopravnije ostvaruju svoja prava na porodični život.

Komentariši
0