MNE

ENG

Saopštenje za javnost: Prva Krivična prijava u Crnoj Gori zbog povrede ravnopravnosti osoba s invaliditetom

31.07.2021

centar za socijalni rad slika

Izvršna direktorka Inicijative mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), Miroslava–Mima Ivanović, podnijela je Krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru 25. juna 2021. godine protiv bivšeg ministra rada i socijalnog staranja, Kemala Purišića i direktora JU Centra za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva, Vasilija Todorovića, zato što ni nakon više od dvije godine pravosnažnosti presude Osnovnog suda u Kotoru, nijesu učinili ništa da zgradu ovog Centra prilagode za osobe s invaliditetom. Tom prilikom je i od strane samog Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru pretpjela diskriminaciju po osnovu invaliditeta, zbog toga što je platforma za pristup i kretanje korisnika invalidskih kolica bila u kvaru, te je Krivična prijava podnijeta na Zapisnik u prostorijama Osnovnog suda u Kotoru.
Protiv JU Centra za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva i Ministarstva rada i socijalnog staranja, Miroslava-Mima Ivanović i još jedna osoba s invaliditetom (obje korisnice invalidskih kolica), podnijele su grupnu Tužbu još 2016. godine, nakon što se pregled Prvostepene socijalno-ljekarske komisije u decembru 2015. godine, u postupku odlučivanja o njihovom pravu na ličnu invalidninu, obavio na trotoaru ispred ovog Centra. Taj slučaj je jedan u nizu, koje OSI trpe svaki dan, a na koje niko ne reaguje, čak ni osnovna državna tužilaštva koja bi povredu ravnopravnosti učinjenu prema OSI trebala da gone po službenoj dužnosti.
Presuda Osnovnog suda u Kotoru, koja je postala pravosnažna i izvršna 6. aprila 2018. godine, je obavezala JU Centar za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva i Ministarstvo rada i socijalnog staranja da obezbjede uslove za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad OSI u zgradi ovog Centra u skladu sa važećim propisima, kao i da im obezbjedi prilaz objektu na glavnom ulazu, ukoliko je to tehnički izvodljivo. Osim izrade idejnog projekta prilagođavanja i pregovora sa Delegacijom EU u Crnoj Gori za obezbjeđivanje finansijskih sredstava, ništa konkretno na terenu nije učinjeno da se Centar za socijalni rad u Kotoru prilagodi za OSI.
Ovim su bivši ministar rada i socijalnog staranja, Kemal Purišić i direktor JU Centra za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva, Vasilije Todorović počinili više produženih krivičnih djela u sticaju, i to: povreda ravnopravnosti iz člana 159 stav 1 i 3, neizvršenje sudske odluke iz člana 395 stav 1, nesavjestan rad u službi iz člana 417 stav 2 a u vezi stava 1, i rasna i druga diskriminacija iz člana 443 stava 1 Krivičnog Zakonika Crne Gore. Ukoliko do kraja godine zgrada Centra ne bude prilagođena shodno Presudi Osnovnog suda u Kotoru, Miroslava- Mima Ivanović će istu krivičnu prijavu podnijeti i protiv aktuelnog ministra finansija i socijalnog staranja, koji je svakako imao manje vremena da izvrši pomenutu Presudu od bivšeg ministra.
Očekuje se da će Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru odlučiti po podnijetoj Krivičnoj prijavi u zakonskom roku, te da će po službenoj dužnosti samo pokrenuti krivične postupke protiv rukovodećih lica javnih institucija koje krše ljudska prava OSI. Ukoliko to ne bude slučaj, i protiv nadležnih osnovnih državnih tužilaca Miroslava-Mima Ivanović će pokrenuti odgovarajuće postupke.

Pozivam sve osobe s invaliditetom da zaštitu i ostvarivanje svojih prava štite pred nadležnim institucijama u svim dozvoljenim pravnim postupcima, uključujući i krivični postupak, za šta im I MI Boke, može dati podršku.

Komentariši
0