MNE

ENG

LUKA KOTOR UKLJUČILA I MI BOKE U PLANIRANJE PRILAGOĐAVANJA SVOJIH USLUGA ZA OSI

05.06.2024

09 jun cover

Izvršna direktorka Inicijative mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) Miroslava-Mima Ivanović je u srijedu, 5. juna 2024. godine govorila na Okruglom stolu o procjeni potreba i postojećih rješenja u okviru projekta „Pametna transportna mreža za pristupačnost putnika sa invaliditetom i smanjene mobilnosti u Dunavskom regionu kroz inovativne usluge - DANOVA NEXT”. Okrugli sto je organizovala „Luka Kotor” AD sa ciljem predstavljanja aktuelnog stanja u pogledu pristupačnosti i kvaliteta transportnih usluga putnicima s invaliditetom u Kotoru, pokretanja diskusije sa ciljnim grupama i direktnim korisnicima/ama, kako bi mapirali najbolje prakse i zajedno došli do zaključaka kako unaprijediti stanje u ovoj oblasti.

Pored izvršne direktorke I MI Boke i predstavnika/ca Luke Kotor, na Okrugom stolu su govorile predstavnice JU Resursnog centra za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović” i Ministarstva saobraćaja i pomorstva, a u diskusiju su se uključile predstavnice agencije „Boka adrijatik”, NVO „Expeditio”, Komunalne policije Opštine Kotor, Pomorskog muzeja Crne Gore, kao i korisnik invalidskih kolica iz Budve. Predstavnici/e Luke Kotor su istakli/e da ova kompanija od 2022. godine sprovodi aktivnosti na prilagođavanju svojih usluga osobama s invaliditetom (OSI). To je započela projekatom „Danova”, čiji je cilj bio povećanje mobilnosti za osobe sa djelimičnim ili potpunim oštećenjem vida kroz postavljanje 430 metara taktilnih staza u unutrašnjem dijelu putničkog terminala i kontakt zoni od Luke Kotor do prvog autobuskog stajališta ispred glavnog ulaza u Stari grad, kao i obuku zaposlenih. Projekat „DANOVA NEXT”, koji je odobren u januaru ove godine i trajaće do juna 2026. godine, predstavlja proširivanje započetih aktivnosti na omogućavanju nesmetanog korišćenja usluga Luke Kotor od strane osoba s oštećenjem sluha i/ili govora i osoba sa smanjenom pokretljivošću.

Izvršna direktorka I MI Boke je u svom izlaganju podsjetila da je Zakonom o uređenju postora i izgradnji objekata iz 2008. godine bio propisan rok za prilagođavanje svih objekata i površina u javnoj upotrebi za nesmetan pristup i kretanje OSI, koji je istekao još u avgustu 2013. godine. Standardi fizičke pristupačnosti su propisani podzakonskim aktom, koji je donešen na osnovu tog Zakona, a koji je i danas na snazi. Pozdravila je aktivnosti Luke Kotor i uvažavanje mišljenja I MI Boke, kao najaktivnije organizacije OSI u Kotoru, ali je istakla da su sve javne institucije odavno u prekršaju i time su jako loš primjer privatnom sektoru.

Naglasila je da je za nesmetano korišćenje usluga Luke Kotor od strane osoba sa smanjenom pokretljivošću osim ispunjavanja propisanih standarda pristupačnosti neophodno i donošenje procedura za adekvatno ophođenje i pružanje podrške OSI od strane zaposlenih Luke. U tom smislu je izrazila spremnost I MI Boke da pruži svu neophodnu podršku i edukaciju, jer bonton u ophođenju prema OSI nije nigdje propisan, a često je ključan za pružanje kvalitetnih usluga u saobraćaju i turizmu ovoj grupi. Napomenula je da je I MI Boke u okviru projekta snimila lekcije osnovnog Kursa znakovnog jezika i učinila ih dostupnim na svom , te je preporučila da zaposleni/e Luke Kotor iskoriste ovaj resurs koji može omogućiti lakšu komunikaciju s osobama s oštećenjem sluha i/ili govora.

Nadovezujući se na primjer iz iskustva agencije „Boka adrijatik” u vezi sa poteškoćama u iznajmljivanju invalidskih kolica putnicima na jahtama, izvršna direktorka I MI Boke je preporučila da Luka Kotor u okviru projekta „DANOVA NEXT” planira nabavku invalidskih kolica, koja bi osim besplatnog korišćenja od strane putnika u ovoj luci mogla da se iznajmljuju i drugim turistima/kinjama i građanima/kama Kotora. Od prihoda koji bi se ostvario na ovaj način, mogla bi se obezbjediti finansijska održivost aktivnosti na unaprjeđenju pristupačnosti usluga Luke Kotor OSI. S obzirom da je predstavnica Ministarstva saobraćaja i pomorstva predložila da se putem svetionika i blutut signala na mobilnim telefonima, putnicima koji uplovljavaju u luku Kotor, šalju zanimljive informacije o destinaciji koju posjećuju, izvršna direktorka I MI Boke je istakla da se na ovaj način mogu slati informacije o ne/pristupačnosti saobraćajnica, znamenitosti i usluga u Kotoru, kako bi OSI na vrijeme mogle da odluče da li da izlaze sa broda ili ne, i ako izađu šta mogu da očekuju.

Načelnica Komunalne policije Opštine Kotor je u diskusiji istakla kako već treću godinu zaredom učestvuju u uličnim akcijama I MI Boke sa ciljem podizanja nivoa znanja i svijesti javnosti o značaju savjesnog ophođenja prema OSI u saobraćaju u Kotoru, radi omogućavanja njihovog slobodnog kretanja. Podsjetimo, posljednja Ulična akcija „StaO-SI u Kotoru!” je održana 16. maja 2024. godine, povodom obilježavanja Globalnog dana podizanja svijesti o pristupačnosti, u okviru projekta „StaO-SI” koji finansiraju Opština Kotor i Ministarstvo saobraćaja i pomorstva. Pored ove aktivnosti, u okviru ovog projekta se već treću godinu zaredom u kontinuitetu pruža usluga besplatnog pristupačnog taksi prevoza za OSI iz Boke i sprovode medijske i informativne kampanje o pravima OSI u oblasti saobraćaja. I MI Boke je za sprovođenje ovih aktivnosti dobila pohvale od učesnika/ca Okruglog stola.
Komentariši
0