MNE

ENG

ODLUKOM O BUDŽETU OPŠTINE KOTOR ZA 2024. GODINU ISPUNITI OBAVEZU UČEŠĆA U FINANSIRANJU LICENCIRANIH USLUGA I MI BOKE ZA DJECU I ODRASLE S INVALIDITETOM

27.11.2023

finansiranje usluga cover

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je 28. novembra 2023. godine Sekretarijatu za lokalne prihode, budžet i finansije dostavila Primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt Odluke o Budžetu Opštine Kotor za 2024. godinu. Primjedbe, predlozi i sugestije se tiču izdvajanja budžetskih sredstava neophodnih za pružanje licenciranih usluga personalne asistencije i pomoći u kući za roditelje djece s invaliditetom i odrasle osobe s invaliditetom (OSI).

I MI Boke je izradila dokumentaciju potrebnu za podnošenje zahtjeva za izdavanje tri licence za usluge personalna asistencija, pomoć u kući za odrasle OSI i pomoć u kući za roditelje djece s invaliditetom. Zahtjevi Ministarstvu rada i socijalnog staranja će biti predati do kraja godine, a licence za pružaoca ovih usluga I MI Boke se očekuje da budu izdate u februaru sljedeće godine.

Shodno članu 8 tački 2 i 3 Pravilnika o visini sredstava za razvoj, odnosno finansiranje usluga socijalne i dječje zaštite i kriterijumima za njihovu raspodjelu, Opština Kotor je dužna da učestvuje u finansiranju usluga socijalne i dječje zaštite u iznosu od 20 do 30% njihovih troškova. Ministarstvo rada i socijalnog staranja je utvrdilo cijenu usluge personalne asistencije, koja od novembra 2022. godine iznosi 8,31€ po satu, a Opština Kotor je, istog mjeseca prošle godine, utvrdila cijenu usluge pomoći u kući, koja po satu pružanja iznosi 6,00€. I MI Boke očekuje da će imati najmanje dva korisnika/ce personalne asistencije, koji imaju potrebu za ovom uslugom 24h/7 i po tri korisnika/ce pomoći u kući za odrasle OSI i pomoći u kući za roditelje djece s invaliditetom. Korisnici/e usluge pomoći u kući za roditelje djece s invaliditetom imaju potrebu za ovom uslugom ukupno 14 sati dnevno, dok korisnici/e usluge pomoći u kući za odrasle OSI imaju potrebu za ukupno 27 sati sedmično ove podrške.

Zbog toga je I MI Boke predložila da Opština Kotor svojom Odlukom o Budžetu za 2024. godinu izdvoji iznos od 46.466,78€ za finansiranje tri usluge podrške za život u zajednici za OSI. Smatramo da izdvajanje ovog iznosa ne predstavlja smetnju za Budžet Opštine Kotor, imajući u vidu koliko bi nesmetano finansiranje usluga personalne asistencije, pomoći u kući za odrasle OSI i pomoći u kući za roditelje djece s invaliditetom doprinijelo dostojanstvenijem životu OSI i njihovih porodica u Kotoru. Ovo naročito imajući u vidu da je Nacrtom Odluke o Budžetu Opštine Kotor za 2024. godinu već opredjeljeno 140.000,00€ za finansiranje licenciranih usluga podrške za život u zajednici za OSI koje pruža JU Dom starih „Grabovac” Risan, kao i 15.000,00€ zafunkcionisanje Crvenog krsta. I MI Boke se nada da će Opština Kotor usvojiti navedene Primjedbe, predloge i sugestije i iskoristiti ih u izradi konačnog teksta Odluke o Budžetu Opštine Kotor za 2024. godinu čime bi ispunila svoje zakonske obaveze prema OSI i njihovim porodicama u pogledu ostvarivanja prava na usluge socijalne i dječje zaštite.

Ove Primjedbe, predlozi i sugestije su izrađene u okviru projekta „Krajnje vrijeme za unaprjeđenje ljudskih prava OSI”, koji je podržan kroz subgranting program u okviru projekta „U pravo vrijeme - Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture”, koji realizuju nevladine organizacije Juventas, Help - Hilfe zur Selbsthilfe, Centar za monitoring i istraživanje – CeMiKvir Montenegro i Otvoreni centar Bona fide, finansira Delegacija Evropske unije kroz program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava za Crnu Goru 2022 (EIDHR) – ctr. 438-535, a kofinansira Ministarstvo javne uprave. Stavovi u ovim Primjedbama, predlozima i sugestijama ne predstavljaju stavove Konzorcijuma koji realizuje projekat niti finansijera i kofinansijera.

Komentariši
0