MNE

ENG

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST - ODRŽAN DVODNEVNI EDUKATIVNI RADNI SASTANAK SA ZAINTERESOVANIM STRANAMA U OBLASTIMA RODNE RAVNOPRAVNOSTI I PRAVA OSI

14.09.2022

radni sastanak

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u ponedjeljak, 12. i utorak, 13. septembra 2022. godine, održala Edukativni radni sastanak sa zainteresovanim stranama u oblastima rodne ravnopravnosti i prava osoba s invaliditetom (OSI), u Azul Beach Resort-u by Karisma, u Ulcinju, kojeg je vodila Miroslava-Mima Ivanović, trenerica s invaliditetom. Ovaj događaj je poslednja aktivnost u okviru projekta „Govorimo o nasilju i diskriminaciji žena s invaliditetom”, koji finansira Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava.

Edukativni radni sastanak je bio edukativnog i zagovaračkog karaktera, a na njemu je učestvovalo 15 učesnika/ca, i to predstavnika/ca: nadležnih ministarstava, zakonodavne vlasti, pravosuđa, policijskih i inspekcijskih organa, institucija zdravstvene zaštite, lokalnih samouprava i NVO sektora. Teme koje su bile obrađene obuhvataju: višestruku i intersekcijsku diskriminaciju i marginalizaciju žena, djevojaka i djevojčica s invaliditetom; specifičnost porodičnih odnosa u porodicama koje imaju članicu s invaliditetom; specifične oblike nasilja nad ženama, djevojkama i djevojčicama s invaliditetom; neophodne oblike podrške za žene, djevojke i djevojčice s invaliditetom i članove/ice njihovih porodica, kao i prava i potrebe žena s invaliditetom u javnim politikama u oblasti rodne ravnopravnosti, zaštite od nasilja i prava OSI. One su učesnicima/ama bile približene putem dinamičnih i interaktivnih metoda, u vidu grupnog rada, rada u parovima, razmjene mišljenja i prijedloga, analize konkretnih studija slučajeva..

Na ovaj način su učesnici/e imali/e priliku da steknu nova znanja i vještine, kao i da predlože konkretne mjere i aktivnosti za smanjenje stepena nasilja i višestruke i intersekcijske diskriminacije nad ovom grupom žena, a na čijoj primjeni mogu raditi u skorijoj budućnosti. Dodatno, zajedničke diskusije i rad predstavnika/ca različitih institucija i organizacija u oblastima rodne ravnopravnosti, zaštite od nasilja i prava OSI su omogućili uspostavljanje i jačanje međusobne saradnje na implementaciji predloženih mjera i aktivnosti i poboljšanju multisektorskog pristupa problemima žena, djevojaka i djevojčica s invaliditetom u Crnoj Gori.

Za mnoge učenike/ce ovaj događaj je bio prva edukacija koja se isključivo bavila pitanjima žena, djevojaka i djevojčica s invaliditetom i njihovih porodica, čime su po prvi put imali/e priliku da razumiju značaj i veličinu problema sa kojima se ova grupa suočava. Iako prvobitno obeshrabreni/e činjenicom da se bez velikog pritiska na donosioce/teljke odluka ne može napraviti značajnija promjena, na kraju su se složili/e da je primjenjivati stečeno znanje i vještine u njihovom svakodnevnom radu i prenijeti ih na makar jednog kolegu/inicu ipak veliki pomak. U tome će im pomoći i distribuirani materijali I MI Boke, koji učesnici/e mogu dalje distribuirati drugim relevantnim akterima u ovim oblastima, kao i potencijalnim korisnicima/ama usluga. Među dostupnim materijalima nalaze se: Brošura „Prepoznavanje nasilja i povreda ravnopravnosti žena sa invaliditetom”; Izvještaj „Istraživanje o nasilju i diskriminaciji nad ženama, djevojkama i djevojčicama s invaliditetom i vidovima podrške koja je potrebna njima i njihovim porodicama”, kao i leci sa informacijama o radu I MI Boke i vidovima podrške koje nudi za OSI.

Učesnici/e će slične edukativne događaje I MI Boke preporučiti svojim kolegama/inicama, ali i samim donosiocima/teljkama odluka (poslanicima/ama, ministrama/arkama i dr), pa će u tom smislu I MI Boke nastojati da kroz buduće projekte obezbijedi održavanje edukativnih radnih sastanaka za veći broj predstavnika/ca različitih institucija i organizacija.

Komentariši
0