MNE

ENG

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST - ODRŽANA RADIONICA S UČENICIMA/AMA JU RESURSNOG CENTRA ZA SLUH I GOVOR „DR PERUTA IVANOVIĆ“

23.09.2022

djeca na radionici

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u četvrtak, 22. septembra 2022. godine, uoči obilježavanja Međunarodnog dana znakovnog jezika, 23. septembra, održala Radionicuna temu prava osoba s invaliditetom (OSI) za devet učenika/ca JU Resursnog centra za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović” u Kotoru. Radionicu je vodila iskusna trenerica s invaliditetom, Miroslava-Mima Ivanović, uz podršku prevoditeljke na znakovni jezik, Stojanke Pićan.
Radionica je imala za cilj da kroz interaktivnu prezentaciju i otvorenu diskusiju, podstakne djecu i mlade s oštećenjem sluha i/ili govora da otvoreno pričaju o ključnim problemima koji im otežavaju inkluziju, povećaju informisanost o svojim pravima i daju konkretne prijedloge za buduće aktivnosti I MI Boke s ovom grupom OSI. U tom smislu je trenerica, koristeći se svojim znanjem iz oblasti prava OSI kao i pristupom invaliditetu zasnovanom na modelu ljudskih prava, edukovala učesnike/ce o njihovimapravima i potencijalima i načinima ostvarivanja istih. Takođe je predstavila ikoncept Reforme nacionalnog sistema procjene invaliditeta, koji sprovodi UNDP Crne Goreu saradnji s organizacijama civilnog društva koje predstavljaju OSI, nadležnim ministarstvima i državnim institucijama i objasnila njegove benefite i značaj za pojednostavljenje i olakšanje procesa ostvarivanja prava OSI.
U otvorenom razgovoru s učenicima/ama Resursnog centra, utvrđeno je da se komunikacione barijere, koje kao glavni problem, izoluju djecu i mlade s oštećenjem sluha i/ili govora, mogu donekle prevazići edukacijom vršnjaka/kinja iz Gimnazije Kotor o korišćenju znakovnog jezika. Učesnici/e su iskazali/e želju da se ovi edukativni susreti, uz facilitaciju tumača za znakovni jezik, organizuju na nedjeljnom nivou, u prostorijama kako Resursnog centra, tako i Gimnazije Kotor, koju bi rado obišli. Osim toga, kao ideje koje bi doprinijele njihovoj većoj interakciji sa mladima van Resursnog centra, predloženi su izleti u prirodu, priprema predstava i organizacija takmičarskih događaja, poput takmičenja u šahu. Međutim, ograničeni/e na socijalizaciju uglavnom sa drugom djecom i osobljem iz Resursnog centra i svojim porodicama, učesnici/e Radionice su iskazali/e zahvalnost na posjeti i prilici za druženje sa predstavnicama I MI Boke, kao i željuza sličnim edukativnim susretima u budućnosti.
I MI Boke će nastojati da, kroz buduće projekte, obezbijedi nastavak saradnje sa učesnicima/ama JU Resursnog centra za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović”, implementira prijedloge za buduće aktivnosti, naročito one koje se tiču podučavanja znakovnog jezika i rušenja komunikacionih barijera sa mladima bez oštećenja sluha i/ili govora, kao i da pruži besplatnu pravnu pomoć učenicima/ama Resursnog centra i članovima/icama njihovih porodica, koji se obrate sa upitom za pomoć u ostvarivanju njihovih prava. Učesnicima/ama Radionice su podijeljeni lifleti, izrađeni u okviru projekta, sa informacijama o tome ko su sve OSI, koja su njihova prava, kako se mogu obratiti i koji vid podrške mogu dobiti od I MI Boke.
Ovo je zadnja od četiri planirane radionice za institucionalizovane OSI, od kojih je prva organizovana u novembru 2021. godine s korisnicima/ama JU Doma starih „Grabovac” u Risnu. Radionice se sprovode u okviru projekta „EduAkcija za prava osoba s invaliditetom”, podržanog kroz projekat „Reforma nacionalnog sistema procjene invaliditeta” koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP, u saradnji s organizacijama civilnog društva koje predstavljaju OSI, nadležnim ministarstvima i državnim institucijama.
Komentariši
0