MNE

ENG

PROFESOR MARK PRISTLI S UNIVERZITETA LIDS ODRŽAO PREDAVANJE O VJEŠTAČENJU INVALIDITETA

04.10.2021

skrin sa vebinara

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je 1. oktobra 2021. godine organizovala Webinar za članove/ice radnih grupa za reformu sistema procjene invaliditeta, koji je vodio prof Mark Pristli (Mark Priestley), profesor na predmetu Politika invaliditeta na Fakultetu sociologije i socijalne politike Univerziteta Lids u Velikoj Britaniji. Prof Pristli je koautor Izvještaja Akademske mreže evropskih stručnjaka za invaliditet (ANED) „Procjena invaliditeta u evropskim državama ANED sintetički izveštaj“ koji je izrađen u decembru 2018. godine i obuhvata analizu sistema procjene invaliditeta u 34 evropske zemlje. Jedan je od najvećih stručnjaka u Evropi u oblasti procjene invaliditeta.
Podsjećamo, UNDP u Crnoj Gori je 2020. godine započeo realizaciju projekta „Reforma nacionalnog sistema utvrđivanja invaliditeta u Crnoj Gori”, čiji je cilj potpuna reforma sistema procjene invaliditeta radi uspostavljanja pravednijeg sistema, ravnopravnijeg i lakšeg pristupa pravima na sve vrste materijalnih davanja i usluga za osobe s invaliditetom (OSI), a u skladu sa nacionalnim pozitivnim zakonodavstvom i Konvencijom UN-a o pravima OSI. U tom smislu je formirano pet radnih grupa pri Ministarstvu finansija i socijalnog staranja i Institutu za javno zdravlje, čiji je zadatak da izrade kompletan pravni okvir i novu Jedinstvenu metodologiju procjene invaliditeta. Izvršna direktorka I MI Boke, Miroslava-Mima Ivanović je članica Radne grupe za tjelesna oštećenja pri Institutu za javno zdravlje.
Tokom rada radnih grupa uočila se potreba za dodatnom edukacijom njihovih članova/ica o procesu vještačenja invaliditeta zasnovano na modelu ljudskih prava pristupa invaliditetu. U tom smislu je I MI Boke uspostavila saradnju sa prof Mark Pristlijem i omogućila da članovi/ice radnih grupa za reformu sistema procjene invaliditeta od njega čuju o različitim iskustvima zemalja širom Evrope u pogledu razvoja i sprovođenja sistema procjene invaliditeta, kao i da postave sva pitanja i razmjene mišljenja o pristupu kojim Crna Gora treba da ide. Ovo im je omogućilo da steknu znanja, dobiju savjete i steknu uvid u dobre i loše prakse od drugih zemalja sa dugogodišnjim iskustvom u ovoj oblasti, što već pozitivno utiče na njihov angažman u radu radnih grupa za reformu sistema procjene invaliditeta pri Ministarstvu finansija i socijalnog staranja i Institutu za javno zdravlje.
Webinar se organizovao putem Zoom platforme i na njemu je učestvovalo preko 30 učesnika/ca. Webinar je organizovan u okviru projektakojeg finansira Evropska Unija kroz projekat „Reforma nacionalnog sistema utvrđivanja invaliditeta u Crnoj Gori” Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori.

Ovo Saopštenje nastalo je uz finansijsku podršku Evropske unije i njegov sadržaj je isključiva odgovornost I MI Boke i ne odražava nužno stavove Evropske unije i UNDP-a.

Komentariši
0