MNE

ENG

ODRŽANA PRVA OBUKA ZA RAD NА SОS TЕLЕFОNU ZА ŽЕNE S INVАLIDITЕTОM KОЈЕ IMАЈU ISKUSTVО NАSILЈА I DISKRIMINACIJE U CRNOJ GORI

30.11.2021

ljudi na obuci

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) od 22. do 26. novembra 2021. godine u Podgorici, organizovala je prvu Obuku u Crnoj Gori za rad nа SОS tеlеfоnu sа žеnаmа s invаliditеtоm kоје imајu iskustvо nаsilја i diskriminacije. Obuka je sprovedena od strane NVO „...IZ KRUGA – Beograd“ iz Srbije, koja je akreditovana pred Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore za realizaciju osnovnog i naprednog nivoa Obuke. Organizaciju Obuke finansijski je podržala Trag fondacija, u okviru projekta „Akcija protiv nasilja i eksploatacije žena s invaliditetom”.
Jedan od ključnih problema u sprečavanju nasilja je nedjelovanje institucija, odnosno zanemarivanje problema, što žrtvu ostavlja samu i bespomoćnu. U slučajevima nasilja nad ženama s invaliditetom situacija je kompleksnija zbog njihovog otežavajućeg položaja, preko specifičnih vidova nasilja, do stresa i trauma koje dalekosežno ostaju. Na sve to, tokom petodnevne Obuke, ukazano je od strane trenerica s višedecenijskim iskustvom u ovoj oblasti, Lidije Mladenović i Snežane Stojanović, koje akreditovan program Obuke NVO „...IZ KRUGA – Beograd“  već godinama sprovode u Srbiji.
Koliko je važna uloga aktivnog slušanja, tumačenja neizgovorenog, te psihološka procjena stanja žrtve i stepena rizika u kojem se nalazi, analiziralo se kroz teoriju i praksu, kako bi polaznici/e kroz praktične primjere i rad što bolje ovladali/e vještinama prepoznavanja nasilja i pružanja podrške ženama s invaliditetom. Simulacijom telefonskih razgovora i različitih situacija pokušale su se približiti realne životne prilike u kojima se žene s invaliditetom često nalaze i dokučiti najbolja rješenja da im se pruži podrška. Sve navedeno je u krajnjem rezultiralo senzibilizacijom polaznika/ca za razumijevanje i ovladavanjem vještina razgovora i pomoći, što je i bio cilj Obuke.
Na oba nivoa  Obuke je učestvovalo 15 polaznika/ca, a oni/e koji/e su položili/e test znanja će dobiti/e Sertifikat o završenoj Obuci od Zavoda za socijalnu idječju zaštitu. Osim predstavnica NVO-a (naročito ženskih organizacija i organizacija osoba s invaliditetom), na Obuci su učestvovali/e predstavnici/e državnih institucija (centri za socijalni rad, ustanove socijalne i dječje zaštite, obrazovne institucije i Zaštitnik ljudskih prava i sloboda).

Iako Crna Gora ima više SOS linija za žene žrtve nasilja, ne postoji nijedna specijalizovana za pružanje podrške ženama s invaliditetom. Vjerujemo da će konačni doprinos ove Obuke biti obezbjeđivanje kvalitetne usluge „SOS telefon za žene s invaliditetom koje imaju iskustvo nasilja i diskriminacije”.

Komentariši
0