MNE

ENG

ODRŽANA RADIONICA S OSI SMJEŠTENIM U JU DOM STARIH „GRABOVAC” RISAN

10.11.2021

osobe oko stola na radionici

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) održala je u ponedjeljak, 8. novembra Radionicu s osobama s invaliditetom (OSI) koje su smještene u JU Dom starih „Grabovac” u Risnu. Radionica se bavila temama prava OSI, a vodila ju je psihološkinja Julijana Cicović-Maslovar.
Devet OSI koje su smještene u Domu starih su imale priliku da se edukuju i razgovaraju o svojim pravima, potrebama i potencijalima na način koji uzima u obzir njihovu invalidnost, kao i uticaj starosne dobi na nastanak invalidnosti. O ovoj grupi se rijetko govori kao o OSI, te je I MI Boke prepoznala značaj upoznavanja korisnika/ca ove ustanove sa pojmom invalidnosti i invaliditeta i interakcijom ovih faktora na ostvarivanje njihovih prava i učešće u zajednici. Kroz interaktivnu prezentaciju, individualni i grupni rad, kao i otvorenu diskusiju, učesnici/e su razmijenili svoja razmišljanja i iskustva, primjenili stečena znanja i predložili konkretne mjere i aktivnosti koje treba preduzeti za unaprjeđenje svog položaja u životu zajednice. Radionicu je vodila trenerica sa značajnim iskustvom u radu s OSI, što je omogućilo da učesnici/e otvoreno pričaju o svojim problemima i potrebama, povećaju informisanost o svojim pravima i ohrabre se za aktivnije uključivanje u društveni život.
Učesnicima/ama Radionice su predstavljeni i ciljevi i aktivnosti I MI Boke, i bili su podstaknuti da se pridruže i aktivno učestvuju u našem radu. U tom smislu podjeljeni su im leci s informacijama o tome ko su sve OSI, kako se mogu obratiti i šta mogu dobiti od I MI Boke. Učesnici/e su istakli da bi im I MI Boke u budućnosti mogla pružiti podršku u ostvarivanju prava na materijalna davanja i medicinsko - tehnička pomagala. Iako većina učesnika/ca Radionice ostvaruju pravo na ličnu invalidninu ili pravo na dodatak za njegu i pomoć, kao i pravo na penziju, sva ta primanja podmiruju troškove smještaja u JU Dom starih „Grabovac” Risan. Zbog toga im ostane samo 13,60 € mjesečno, što je gotovo ništa za lični budžet i neko sitno zadovoljstvo, mimo onoga što obezbjeđuje Dom. Takođe, pomagala (invalidska kolica) su im vrlo dotrajala i trošna, jer teško obezbjeđuju njihovu  zamjenu.
Radionica se organizovala u okviru projekta „EduAkcija za prava osoba s invaliditetom”, podržan kroz projekat „Reforma nacionalnog sistema procjene invaliditeta“ koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP, u saradnji sa organizacijama civilnog društva koje predstavljaju OSI, nadležnim ministarstvima i državnim institucijama. Projektom UNDP-a će biti uspostavljeno jedinstveno tijelo za procjenu invaliditeta, kao i razvijena nova metodologija zasnovana na modelu ljudskih prava koja će zamijeniti prevaziđeni dominantno medicinski model procjene invaliditeta u Crnoj Gori. Na ovaj način OSI će svoja prava ostvarivati na pravedniji i jednostavniji način.

Komentariši
0