MNE

ENG

ODRŽANA RADIONICA ZA OSOBE SA MENTALNIM INVALIDITETOM SMJEŠTENIM U JZU SPECIJALNOJ BOLNICI ZA PSIHIJATRIJU KOTOR

01.04.2022

fotografija sa radionice u psihijatriji

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u petak, 1. aprila 2022. godine održala Radionicu za 15 osoba sa mentalnim invaliditetom smještenim na muškom Odjeljenju za produženo liječenje, JZU Specijalne bolnice za psihijatriju Kotor. Tema Radionice je bila prava osoba sa mentalnim invaliditetom, a o njoj je govorila trenerica sa dugogodišnjim iskustvom u ovoj oblasti, psihološkinja Julijana Cicović-Maslovar.

Baveći se problemima socijalne isključenosti svih osoba s invaliditetom (OSI), uključujući i osobe sa mentalnim invaliditetom, I MI Boke je ovim putem posvetila posebnu pažnju onim OSI koje se nalaze u institucionalnom smještaju, koji ih dodatno izoluje od društvene zajednice. Na Radionici je trenerica objasnila učesnicima koja su sve njihova prava, prepoznata i Konvencijom UN-a o pravima OSI, koja mentalni invaliditet svrstava u jednu od kategorija invaliditeta. Osim prava propisanih ovom Konvencijom, učesnicima su predstavljene i mogućnosti ostvarivanja prava iz korpusa prava socijalne zaštite, kao što su lična invalidnina i dodatak za njegu i pomoć. Većina učesnika je izjavila da ostvaruje neki vid materijalne pomoći, ali i pokazala solidan stepen razumijevanja funkcionisanja sistema socijalne zaštite, i to zahvaljujući socijalnim radnicima/ama, zaposlenim u Ustanovi, koji svakodnevno razgovaraju i rade sa njima.

Uprkos pozitivnom aspektu boravka u Specijalnoj bolnici u smislu stalne podrške stručnih lica, ono što se javlja kao negativna strana institucionalnog smještaja, kako navode same osobe sa mentalnim invaiditetom, jesu izolacija i otuđivanje od društvenih tokova i dešavanja. Takođe, mjere koje se propisuju u cilju suzbijanja pandemije Covid-19, a koje nalažu zabranu izlaska i posjeta korisnicima/ama institucionalnog smještaja, dodatno otežavaju pacijentima/kinjama ove Ustanove da uživaju u svom pravu na uključenost u lokalnoj zajednici. Kroz interaktivan rad i otvorenu diskusiju, trenerica je učesnike Radionice podstakla da iznesu svoja razmišljanja o tome šta bi njihov život u samoj Ustanovi, kao i život van nje, učinilo boljim i kvalitetnijim. Ono što su iznijeli kao sugestije za poboljšanje života u Ustanovi su zapravo sve manuelne i kreativne aktivnosti u sklopu radno-okupacione terapije, kao i obogaćivanje biblioteke, baštovanstvo, nabavka dodatnih društvenih igara, stvaranje uslova za umjetničko izražavanje i sl. Kao idealan scenario, učesnici Radionice su naveli samostalan život van JZU Specijalne bolnice za psihijatriju Kotor, uz podršku stručnih lica, članova/ica porodice i prijatelja. Istakli su i veliki značaj Radionice i sličnih edukativnih susreta, kao i želju za organizacijom budućih događaja na kojima će se govoriti o srodnim temama.

Učesnicima Radionice su podijeljeni i lifleti, izrađeni u okviru projekta, s informacijama o tome ko su sve OSI, koja su njihova prava, kako mogu kontaktirati i koje vidove podrške mogu dobiti od I MI Boke. Ovo je treća i poslednja radionica za OSI, koju je I MI Boke realizovala u okviru projekta „EduAkcija za inkluzivnost Kotora”, finansiranog od strane Opštine Kotor.

Komentariši
0