MNE

ENG

I MI BOKE NA REGIONALNOJ KONFERENCIJI O PREVENCIJI VIŠESTRUKE I INTERSEKCIJSKE DISKRIMINACIJE OSI

17.12.2021

NASLOV KONFERENCIJE

Izvršna direktorka Inicijative mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), Miroslava-Mima Ivanović, govorila je na Regionalnoj konferenciji o prevenciji višestruke i intersekcijske diskriminacije osoba s invaliditetom (OSI), koja je održana u petak, 17. decembra u Podgorici. Konferenciju je organizovao Direktorat za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava. Pored navedenog Ministarstva, samo je I MI Boke od subjekata iz Crne Gore bila predstavljena među govornicima/ama. Direktorat za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava je prepoznao rad I MI Boke u oblasti sprječavanja višestruke i intersekcijske diskriminacije OSI, te nas je zbog toga pozvao da govorimo o svom iskustvu u radu sa višestruko i intersekcijski diskriminisanim grupama OSI. Ivanović je predstavila dosadašnji rad I MI Boke u ovom polju i istakla neke od grupa OSI sa kojima I MI Boke radi, a koje se često zanemaruju kada se govori o ovoj temi. U tom smislu je istakla višestruku i intersekcijsku diskriminaciju osoba s oštećenjem sluha i govora i osoba sa mentalnim invaliditetom, koja se pored njihovog invaliditeta dešava i zbog manjinskog jezika koje koriste, odnosno njihovog zdravstvenog stanja. S obzirom na višestruku i intersekcijsku diskriminaciju i nezaštićenost žena, djevojaka i djevojčica s invaliditetom, borba za njihovu ravnopravnost jedan je od prioriteta organizacije. S tim u vezi Ivanović je istakla i problem prenesene diskriminacije, koju članovi/ce porodica žena, djevojaka i djevojčica s invaliditetom trpe. Takođe se govorilo i o istraživanju I MI Boke među Romima i Albancima/kama s invaliditetom i njihovim porodicama te je Ivanović istakla da da je veoma teško doći do Romkinja i Albanki s invaliditetom. U tom smislu, gospođa Mirela Ramčilović iz Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, zadužena za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana je iskazala svoju zainteresovanost za saradnju s I MI Boke u sprječavanju višestruke i intersekcijske diskriminacije Roma/kinja s invaliditetom i njihovih porodica. Nepostojanje podataka, „višestrukih i intersekcijskih” aspekata, nepostojanje fokusa i u kontinuitetu nepostojanje političke volje, razlozi su zbog kojih je višestruka i intersekcijska diskriminacija različitih grupa OSI tokom vremena sve veća. Ivanović je zaključila da je prisutan zastoj u poboljšanju položaja OSI, te da je neophodno da svi/e prisutni/e ulože napor da se situacija poboljša. Na Konferenciji su pored Miroslave-Mime Ivanović govorili/e Kim Miyeon potpredsjednica Komiteta UN-a za prava OSI, Damjan Tatić nekadašnji član Komiteta UN-a za prava OSI, Darijo Jurišić zamjenik pravobraniteljice za OSI Republike Hrvatske, Bojan Božović državni sekretar Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava i Aleksandra Popović direktorica Direktorata za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom.

Komentariši
0