MNE

ENG

I MI BOKE UČESTVOVALA U DIJELU MEĐUNARODNOG PROGRAMA OBUKE O SPRIJEČAVANJU I ODGOVORU NA RODNO-ZASNOVANO NASILJE U STOKHOLMU

09.06.2022

Studijska posjeta ilustracija

Izvršna direktorka Inicijative mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) Miroslava-Mima Ivanović od 10. do 20. maja 2022. godine, učestvovala je u trećem modulu međunarodnog Programa obuke „Spriječavanje i odgovor na rodno zasnovano nasilje - jačanje faktora promjene” u Stokholmu u Švedskoj. Ovaj modul se sastojao od predavanja, panel diskusija, studijskih posjeta različitim švedskim institucijama i organizacijama, kao i razmjene i međusobnog učenja sa ostalim učesnicima/ama i švedskim partnerima. Program je posebno koncipiran za profesionalce/ke kvalifikovane da učestvuju u reformi procesa od značaja na različitim nivoima, pa je, pored eksperata/kinja, aktivista/kinja, NVO predstavnika/ca, okupio i predstavnike/ce javnih institucija u čiju nadležnost spada rodno zasnovano nasilje. Program Obuke sprovode Švedska policijska uprava i švedska NVO “Kvinna till Kvinna” fondacija, uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj (SIDA). Podsjetimo, I MI Boke se priključila ovom međunarodnom Programu obuke 7. septembra 2021. godine. Program traje godinu dana i obuhvata onlajn obuke i pomenutu posjetu Švedskoj, a Izvršna direktorka I MI Boke je jedna od 25 polaznika/ca. Njeno učešće je od izuzetnog značaja s obzirom da je jedina osoba s invaliditetom (OSI) u petoj generaciji koja pohađa Program obuke, a možda jedina žena s invaliditetom među dosadašnjim učesnicima/ama. Švedske institucije tijesno sarađuju sa NVO-ima u prevenciji i zaštiti od rodno zasnovanog nasilja i primjenjuju intersekcijski pristup u postupanju sa žrtvama i počiniocima/teljkama. Međutim, ne postoje sveobuhvatna pravila postupanja policije s OSI, već samo pravila u vezi sa sprovođenjem intervjua s ovim osobama. Takođe, ne postoje precizne i jasne procedure socijalnih službe za hitno pružanje podrške OSI koje su žrtve rodno zasnovanog nasilja, te se i u Švedskoj može desiti da OSI koja je žrtva nasilja ostane po više sati bez asistencije. Predstavnici/e švedskih institucija su ovo uvidjeli kao problem na kojem i oni trebaju raditi. Posjeta Švedskoj je bila i prilika da se Izvršna direktorka I MI Boke sastane sa predstavnicama švedskih organizacija OSI (Institut za samostalni život i STIL), koje su aktivne i u Evropskoj mreži za samostalan život (ENIL). Razgovarale su o mogućnosti OSI u Švedskoj da ostvare prava na personalnu asistenciju, podržano donošenje odluka, zaštitu od diskriminacije, kao i o pitanjima buduće saradnje. Zaključeno je da će se u bliskoj budućnosti tražiti mogućnosti za sprovođenje projekata u vezi sa personalnom asistencijom i sudskom zaštitom prava OSI. Učešće Miroslave-Mime Ivanović u ovom Programu obuke omogućilo je da I MI Boke stekne znanje i iskustva, te razvije projektnu ideju za uspostavljanje mehanizama podrške za žene s invaliditetom koje su žrtve rodno zasnovanog nasilja. I MI Boke je prepoznata kao ozbiljna partnerska organizacija od strane drugih aktera u programu, što je uticalo na uspostavljanje partnerstva s iskusnim organizacijama i institucijama iz Švedske, koje će nam pomoći u zastupanju odgovornog pristupa prema ovom problemu od strane nacionalnih i lokalnih vlasti u Crnoj Gori.

Komentariši
0