MNE

ENG

I MI BOKE TRAŽI UKIDANJE PONIŽAVANJA LJUDSKOG DOSTOJANSTVA OSI KOJE KORISTE FAKSIMIL I/ILI SE NE MOGU SVOJERUČNO POTPISATI

06.07.2023

fotografija zakoni

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je Ministarstvu pravde dostavila Primjedbe, predloge i sugestije za izradu Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku. Primjedbe, predlozi i sugestije I MI Boke su poslate poštom i elektronskim putem u četvrtak 6. jula 2023. godine u okviru Javne rasprave o ovom Nacrtu Zakona. Primjedbe, predlozi i sugestije se tiču ukidanja diskriminacije osoba s invaliditetom (OSI) koje koriste faksimil i/ili se ne mogu svojeručno potpisati, koja je zastupljena u sada važećem Zakonu o parničnom postupku.  

Sadašnjim Zakonom o parničnom postupku je propisano da „lice koje se ne može potpisati” ovjerava punomoćje, zapisnik i dokaz o prijemu pismena na isti način kao nepismena osoba. Naime, OSI koje koriste faksimil i/ili se ne mogu svojeručno potpisati, ma koji stepen obrazovanja imale, pomenuta dokumenta ovjeravaju otiskom prsta ili dostavljač sudskih dokumenata piše njihovo ime na dokazu o dostavljanju (član 95 stav 2, član 122 stav 3 i član 146 stav 2 Zakona). Na ovaj način država poručuje OSI da im svi doktorati nauka ovoga svijeta ne mogu pomoći u izjednačavanju njihovih mogućnosti sa mogućnostima osoba bez invaliditeta, te da će se one u sudskim postupcima uvjek smatrati nepismenima.  

Zbog toga je I MI Boke predložila da se ukine ovo izjednačavanje OSI sa nepismenim osobama, te da im se omogući korišćenje faksimila za potpisivanje, ili potpisivanje staraoca/teljke za poseban slučaj u ime OSI i za njen račun, kojeg/u postavi centar za socijalni rad, na zahtjev same OSI ili suda. Predložene Primjedbe, predloge i sugestije Ministarstvo pravde mora usvojiti, ukoliko želi da poštuje osnovna načela Konvencije UN-a o pravima OSI i Ustav Crne Gore. Naime, u članu 3 Konvencije, u njena osnovna načela se ubrajaju: poštovanje urođenog dostojanstva OSI, nediskriminacija, poštovanje različitosti i prihvatanje OSI kao dijela ljudske vrste i raznovrsnosti ljudskog roda i jednakost mogućnosti. Shodno članu 9 Ustava Crne Gore, svi međunarodni ugovori, pa i Konvencija UN-a o pravima OSI „imaju primat nad domaćim zakonodavstvom i neposredno se primjenjuju kada odnose uređuju drukčije od unutrašnjeg zakonodavstva”. 

I MI Boke smatra da je Ministarstvo pravde trebalo već odavno da ukine ovu frapantnu diskriminaciju OSI po osnovu njihove invalidnosti, kojom se krše osnovna načela Konvencije UN-a o pravima OSI, jer se ne poštuje njihovo urođeno dostojanstvo, uskraćuju im se mogućnosti u odnosu na osobe bez invaliditeta, čime se pokazuje da one nisu prihvaćene kao dio ljudske vrste i raznovrsnosti ljudskog roda. Ponižavajuće je i nedopustivo da mnoge OSI, koje imaju svoj faksimil ili personalne asistente/kinje i staraoce/teljke za poseban slučaj (u skladu sa članom 251 Porodičnog zakona), a koje su pritom ne samo nepismene, već i visoko obrazovane, Zakon o parničnom postupku izjednačava sa nepismenim ljudima. 

Ministarstvo pravde će do petka, 21. jula 2023. godine objaviti Izvještaj o javnoj raspravi. I MI Boke se nada da će Ministarstvo usvojiti navedene Primjedbe, predloge i sugestije i iskoristiti ih u izradi Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, i na taj način ukinuti ponižavajući odnos prema OSI u građanskim postupcima.

Komentariši
0