MNE

ENG

I MI BOKE PRENIJELA ZNANJA I ISKUSTVA ČLANOVIMA/CAMA NEZAVISNOG MEHANIZMA ZA PROMOCIJU, ZAŠTITU I PRAĆENJE PRIMJENE KONVENCIJE UN-A O PRAVIMA OSI U CRNOJ GORI

04.07.2023

trening BP

Izvršna direktorka Inicijative mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), Miroslava-Mima Ivanović je 30. juna 2023. godine u Bijelom Polju održala predavanje u okviru Treninga za članove/ice Nezavisnog mehanizma za promociju, zaštitu i praćenje primjene Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom (OSI) u Crnoj Gori. U okviru predavanja su obrađene teme prepoznavanja invaliditeta kao pravnog i društvenog fenomena i međunarodnog i nacionalnog prava i prakse u oblasti diskriminacije OSI.

Cilj Treninga je jačanje kapaciteta, znanja i ekspertize članova/ica Nezavisnog mehanizma o Konvenciji UN-a o pravima OSI, kao i modelima i instrumentima praćenja njene primjene. Pored izvršne direktorke I MI Boke, predavači/ce na Treningu su bili gospodin Darijo Jurišić, zamjenik Ombudsmana za OSI Republike Hrvatske i gospođa Marina Vujačić, izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG).

Izvršna direktorka I M Boke u uvodu predavanja je objasnila različite pojmove značajne za shvatanje pojma invaliditeta (oboljenje, povreda, oštećenje, invalidnost i invaliditet). Ukazala je na definiciju OSI po Konvenciji UN-a o pravima OSI, prema kojoj invaliditet čini sadejstvo dugoročnih oštećenja i barijera, te je zbog toga od ključnog značaja pravilno razumjeti i definisati ova tri pojma. Istakla je primjer Zakona o Amerikancima/kama s invaliditetom koji u dugoročna oštećenja ne ubraja privremena ili mala oštećenja sa stvarnim ili očekivanim trajanjem od šest mjeseci ili manje. Na ovaj način se ne obezbjeđuje individualizovan pristup svim OSI.

Gospođa Ivanović je dodala da nediskriminacija OSI po Konvenciji podrazumjeva da države potpisnice priznaju jednakost svih lica pred zakonom, da zabranjuju bilo kakvu diskriminaciju po osnovu invalidnosti i garantuju svim OSI jednaku i efektivnu pravnu zaštitu od diskriminacije po bilo kom osnovu. Ona je dodala da su države potpisnice Konvencije obavezne da preduzimaju sve odgovarajuće korake s ciljem pružanja razumnihadaptacija, kao i posebne mjere neophodne za postizanje i ubrzavanje de fakto jednakosti OSI. Objasnila je da su razumne adaptacije dodatne modifikacije i prilagođavanja, koja izlaze izvan okvira propisanih standarda i posebnih mjera, a koja je neophodno pružiti konkretnoj OSI u konkretnoj situaciji da bi mogla nesmetano da ostvari jedno ili više ljudskih prava. Pojasnila je i razliku između višestruke i intersekcijske diskriminacije i objasnila mogućnosti za zaštitu OSI od diskriminacije koje pruža crnogorsko zakonodavstvo, kao i njegovu neusaglašenost sa Konvencijom.

Podsjećamo da je početkom godine, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore uspostavio Nezavisni mehanizam za promociju, zaštitu i praćenje primjene Konvencije UN-a o pravima OSI u Crnoj Gori, koji okuplja predstavnike/ce deset organizacija OSI i predstavnika/cu institucije Zaštitnika. Nezavisni mehanizam je uspostavljen u okviru projekta „Unapređenje inkluzije djece sa smetnjama u razvoju i odraslih s invaliditetom u Crnoj Gori”, koji finansira Partnerstvo UN-a za prava OSI (UNPRPD), a realizuje UNICEF, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Kancelarija rezidentnog koordinatora UN-a u Crnoj Gori.
Komentariši
0