MNE

ENG

ODLUKOM O BUDŽETU OPŠTINE KOTOR ZA 2023. GODINU ISPUNITI OBAVEZU UČEŠĆA U FINANSIRANJU LICENCIRANIH USLUGA I MI BOKE ZA DJECU I ODRASLE S INVALIDITETOM

21.12.2022

viber image 2022-12-20 19-33-25-446 copy

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je 20. decembra 2022. godine Sekretarijatu za lokalne prihode, budžet i finansije dostavila Primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt Odluke o Budžetu Opštine Kotor za 2023. godinu. Primjedbe, predlozi i sugestije se tiču izdvajanja budžetskih sredstava neophodnih za pružanje licenciranih usluga personalne asistencije i pomoć u kući za djecu i odrasle osobe s invaliditetom (OSI).

I MI Boke je trenutno u procesu izrade dokumentacije potrebne za podnošenje zahtjeva za izdavanje tri licence za usluge personalna asistencija, pomoć u kući za odrasle OSI i pomoć u kući za djecu s invaliditetom. U ovom procesu, I MI Boke stručnu podršku pružaju Centar za samostalan život osoba sa invaliditetom Srbije (CIL Srbija),Humanitarna organizacija „Dečje srce” iz Beograda, socijalna radnica Milica Gregurić Prugovečki iz Zagreba i advokatica Tijana Živković-Petraković iz Podgorice. Očekuje se da zahtjevi Ministarstvu rada i socijalnog staranja budu predati u martu 2023. godine, a da licence budu izdate u maju sljedeće godine.

Shodno članu 8 tački 2 i 3 Pravilnika o visini sredstava za razvoj, odnosno finansiranje usluga socijalne i dječje zaštite i kriterijumima za njihovu raspodjelu, Opština Kotor je dužna da učestvuje u finansiranju usluga socijalne i dječje zaštite u iznosu od 20 do 30% njihovih troškova. Ministarstvo rada i socijalnog staranja je utvrdilo cijenu usluge personalne asistencije, koja od novembra ove godine iznosi 8,31€ po satu, kao i cijenu usluge pomoći u kući, koja od istog mjeseca iznosi 4,09€ po satu. I MI Boke očekuje da će imati najmanje dva korisnika/cepersonalne asistencije, kojima će ova usluga biti priznata 24h/7 i najmanje po tri korisnika/ce pomoć u kući za odrasle OSI i pomoć u kući za djecu s invaliditetom.

Zbog toga je I MI Boke predložila da Opština Kotor svojom Odlukom o Budžetu za 2023. godinu izdvoji iznos od 37.000,00€ za finansiranje tri usluge podrške za život u zajednici za OSI.Smatramo da izdvajanje ovog iznosa ne predstavlja smetnju za Budžet Opštine Kotor, imajući u vidu koliko bi nesmetano finansiranje usluga personalne asistencije, pomoć u kući za odrasle OSI i pomoć u kući za djecu s invaliditetom doprinijela dostojanstvenijem životu OSI i njihovih porodica u Kotoru. Ovo naročito imajući u vidu da je Nacrtom Odluke o Budžetu Opštine Kotor za 2023. godinu već opredjeljeno 75.000,00€za finansiranje licenciranih usluga podrške za život u zajednici za OSI koje pruža JU Dom starih „Grabovac” Risan, kao i 15.000,00€za funkcionisanje Crvenog krsta.

Podsjećamo da su licenciranje I MI Boke za pružaoca usluga personalne asistencije, pomoći u kući za odrasle OSI i pomoći u kući za djecu s invaliditetom i Kampanja zastupanja za finansiranje pomenutih usluga dio projekta „Personalna asistencija i pomoć u kući – preduslov za dostojanstvo osoba s invaliditetom u Boki”, kojeg finansira gospođa Mary Borojevich. I MI Boke se nada da će Opština Kotor usvojiti navedene Primjedbe, predloge i sugestije i iskoristiti ih u izradi konačnog teksta Odluke o Budžetu Opštine Kotor za 2023. godinu čime bi ispunila svoje zakonske obaveze prema OSI i njihovim porodicama u pogledu ostvarivanju prava na usluge socijalne i dječje zaštite.

Komentariši
0