MNE

ENG

Počinje „EduAkcija za inkluzivnost Kotora“

13.08.2021

opstina kotor sjednica

Današnjim potpisivanjem Ugovora između predsjednika Opštine Kotor, Vladimira Jokića i finansijske menadžerke Inicijative mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), Branke Nikčević, zvanično kreće realizacija projekta „EduAkcija za inkluzivnost Kotora“. Vjerujemo da će planirane aktivnosti doprinijeti povećanju inkluzije i poštovanju prava OSI u opštini Kotor.

Iako je Kotor jedna od najrazvijenijih opština u Crnoj Gori, osobe s invaliditetom (OSI) i članovi/ce njihovih porodica suočavaju se sa velikom socijalnom isključenošću, izolacijom i sistemskim kršenjem njihovih prava. „EduAkcijom za inkluzivnost Kotora“, I MI Boke planira da u narednih šest mjeseci, kroz radionice za srednjoškolce/kinje, studente/kinje, radionice za OSI, te besplatnu pravnu pomoć i medijsku i kampanju podizanja svijesti, utiče na unaprjeđenje položaja OSI u našem gradu.

Sprovođenjem različitih radionica, učenici/e kotorske gimnazije i studenti/kinje Fakulteta za turizam i hotelijerstvo, na njima interesantan i prilagođen način, učiće o životu OSI, komunikaciji sa njima kao i pristupačnosti turističkih sadržaja. I MI Boke će tako uticati na povećanje nivoa svijesti najmanje 180 mladih (150 srednjoškolaca/ki i 30 studenata/kinja), što će doprinijeti da buduće generacije imaju adekvatan stav prema ovoj grupi. Takođe, vjerujemo da će projekat podstaći učesnike/ce na volontiranje i aktivizam za poboljšanje položaja OSI u Kotoru. 

Kroz zasebne radionice za korisnike/ce usluga Dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju, učenike/ce Resursnog centra za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović” i pacijente/kinje smještene u JZU Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor, I MI Boke planira da osnaži polaznike/ce da, možda prvi put, govore o svojim potrebama, ostvaruju svoja prava i aktivno se uključe u život zajednice. Najmanje 30 OSI i članova/ica njihovih porodica imaće mogućnost da koriste besplatnu pravnu pomoć, koja je jedan od najpotrebnijih servisa ovoj grupi i neophodan uslov da ostvare svoja prava. 

Projektom je planirana i značajna medijska i kampanja podizanja svijesti. Njome će biti obuhvaćeno najmanje 2.000 osoba, koje će putem medijskih izvještaja, objava na socijalnim mrežama, veb sajtu I MI Boke i putem 100 lifleta biti informisane o pravima OSI i aktivnostima projekta. 

I MI Boke vjeruje da će projektom „EduAkcija za inkluzivnost Kotora“ pozitivno uticati na promjenu svijesti o OSI, te da će udariti temelje za dugoročno mijenjanje položaja ove grupe u Kotoru.

Komentariši
0