MNE

ENG

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI JEDNAKOSTI I ZABRANI DISKRIMINACIJE NUDI UNAPRJEĐENJA, ALI NE DOVOLJNA ZA PUNU ZAŠTITU OSI OD DISKRIMINACIJE

04.12.2022

Čovjek u kolicima i žena koja nije u kolicima prolaze gradom, držeći se za ruke i osmjehujući se jedno drugom

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) pozdravlja unaprjeđenja u pogledu zaštite od diskriminacije u Nacrtu novog Zakona o zaštiti jednakosti i zabrani diskriminacije, ali ističe i da je neophodno dodatno usklađivanje sa međunarodnim dokumentima u oblasti ljudskih prava osoba s invaliditetom (OSI). U tom smislu je I MI Boke u okviru Javne rasprave o ovom Nacrtu Zakona, u petak 2. decembra 2022. godine, uoči Međunarodnog dana OSI, poslala Predloge, primjedbe i sugestije Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava.

Najvažnija unaprjeđenja, kojaNacrt Zakona o zaštiti jednakosti i zabrani diskriminacije donosi su: propisivanje intersekcijske i sistemske diskriminacije kao težih oblika diskriminacije i njihovo sankcionisanje; omogućavanje i nevladinim organizacijama koje se bave ljudskim pravima da pokrenu sudski postupak za zaštitu od diskriminacije u slučaju diskriminacije grupe osoba, ukoliko je to u cilju promovisanja interesa zaštićenih grupa ili zaštite ljudskih prava; produžavanje roka za podnošenje tužbe sa jedne na pet godinaod dana saznanja za učinjenu diskriminaciju, odnosno sa najviše tri na deset godina od dana učinjene diskriminacije. Dodatno, po prvi put se u domaćem pravnom okviru propuštanje razumnog prilagođavanja definiše kao diskriminacija OSI.

Međutim, zaposleni/e u nadležnim državnim i lokalnim institucijama i dalje ne razumiju razliku između termina razumnih prilagođavanjaiispunjavanja standarda pristupačnosti i sprovođenjem podsticajnih mjera za postizanje ravnopravnosti OSI, koji su propisani različitim nacionalnim i lokalnim pravnim i strateškim dokumentima. Zbog toga je definicija ponuđena u Nacrtu Zakona suviše nejasna da obezbjedi adekvatnu primjenu zabrane propuštanja razumnog prilagođavanja. U tom smislu, I MI Boke je predložila preciznu i jasnu definiciju ovog oblika diskriminacije OSI. Njome se jasno ističe da razumna prilagođavanja podrazumjevaju prilagođavanja i informacija, opreme i procedura, pored već Nacrtom Zakona prepoznatih prilagođavanja infrastrukture i prostora, da ta prilagođavanjatreba da prevazilaze obim već propisanih prilagođavanja i podsticanja za ostvarivanje i zaštitu prava OSI te da obaveze njihovog obezbjeđivanja nastaje kada konkretna OSI u konkretnom slučaju zahtjeva prilagođavanja veća od onih propisanih različitim pravnim i strateškim dokumentima. Pored toga, kako u Nacrtu Zakona nema prekršajne sankcije za propuštanje razumnog prilagođavanja, I MI Boke je predložila da se uključi novčana kazna i za ovaj oblik diskriminacije OSI.

Za razliku od trenutno važećeg Zakona o zabrani diskriminacije, ovaj Nacrt Zakona predviđa nepovoljnije rješenje za OSI u pogledu nadležnosti sudova za postupanje po tužbama za zaštitu od diskriminacije. Naime, do sada su se svi sudski postupci za zaštitu od diskriminacije, uključujući i one u kojima je diskriminisana strana bila OSI, mogli voditi u sudu na čijem području je prebivalište diskriminisane osobe. Nacrtom Zakona je propisano da se od sada ovi postupci mogu voditi samo pred sudom, na čijem području je prebivališe odnosno sjedište diskriminatora. Zbog toga je I MI Boke predložila da se u pogledu sudskih postupakaza zaštitu od diskriminacije OSI propiše izuzetak, te da se oni i dalje mogu pokretati i voditi pred sudom na čijem području OSI imaju prebivalište ili boravište.

Nacrt Zakona, kao i sada važeći Zakon o zabrani diskriminacije ostavljaZaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore na slobodnu procjenu i odluku da li da pokrene postupak za zaštitu od diskriminacije pred sudom ili se u tom postupku pojavi kao umješač/ica, u slučajevima kada diskriminisana osoba učini vjerovatnim da se radi o sistemskoj diskriminaciji, da je njoj izložena cijela grupa osoba s istim ličnim svojstvima te da se diskriminisana osoba može naći u naročito nepovoljnom položaju zbog diskriminacije. I MI Boke je mišljenja da Zaštitnik/ca nema potrebe da procjenjuje javni interes pokretanja sudskog postupka za zaštitu od diskriminacijeili mješanja u sudski postupak, već da u ovakvim slučajevima uvjek bude obavezna/na da postupa na navedeni način. Zbog toga je I MI Boke predložila ovu izmjenu kao i propisivanje prekršajne sankcije za Zaštitnika/cu ukoliko u navedenim slučajevima ne pokrene sudski postupak za zaštitu od diskriminacijeili se u tom postupku ne pojavi kao umješač/ica.

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava će do ponedjeljka 19. decembra 2022. godine objaviti Izvještaj o javnoj raspravi. I MI Boke se nada da će Ministarstvo usvojiti navedene Primjedbe, predloge i sugestije i iskoristiti ih u izradi novog Zakona o zaštiti jednakosti i zabrani diskriminacije, što bi osiguralo adekvatnu zaštitu OSI od diskriminacije.

Komentariši
0