MNE

ENG

„Prava OSI u Crnoj Gori – Gdje smo i gdje treba da idemo”

03.08.2021

Osobe sa invaliditetom

Opšti cilj projekta je:„Unaprijediti znanje i vještine UN-a, državnih institucija i organizacija OSI za dizajniranje, implementaciju, praćenje i podršku okvirima i uslugama za inkluziju OSI.“. Njegov specifični cilj je:„Pružiti potrebnu podršku Kancelariji stalnog koordinatora Ujedinjenih nacija i agencijama UN-a u koordinaciji implementacije početne faze zajedničkog projekta UN-a o pravima OSI, kao i u sprovođenju Situacione analize ostvarivanja prava OSI u Crnoj Gori i izradi Predloga zajedničkog projekta UN-a za promociju inkluzije OSI u Crnoj Gori.“. Oni će se postići sprovođenjem sljedećih aktivnosti: Organizacija i koordinacija implementacije dubinske Situacione analize, uključujući različite istraživačke alate; Organizacija i koordinacija prezentacije i konsultacija sa svim zainteresovanim stranama o Situacionoj analizi i potvrđivanje nalaza relevantnih za fazu osmišljavanja projekta; Praćenje i izvještavanje o implementaciji u početnoj fazi; Sprovođenje dubinske Situacione analize zasnovane na smjernicama PRPD-a; Izrada Izvještaja o Situacionoj analizi; Prezentacija i konsultacije sa svim zainteresovanim stranama o Nacrtu Izvještaja o Situacionoj analizi; Revidiranje Izvještaja o Situacionoj analizi na osnovu komentara Tehničkog sekretarijata PRPD-a; Izrada punog Predloga projekta; Konsultacije sa agencijama UN-a i nacionalnim akterima o punom Nacrtu Predloga Projekta; Validacija i podnošenje konačnog Predloga projekta UNPRPD-u.

Ciljne grupe su: UN agencije, organi vlasti, organizacije OSI, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, OCD, privatni sektor i akademska zajednica. Oni će učestvovati u Situacionoj analizi i pripremi punog Predloga projekta.

Projekat je započeo 1. jula i trajaće do 30. septembra 2021. godine, a budžet mu je 14.361,00€. Projekat finansira UNICEF Crne Gore kroz UN partnerstvo za OSI (UNPRPD).

Komentariši
0