MNE

ENG

ZAKLJUČCI I PREPORUKE SA JAVNE DEBATE „8. MART U SVJETLU PRAVA ŽENA S INVALIDITETOM“

20. 03. 2022

javna debata

Uoči Međunarodnog dana žena, Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), je u ponedjeljak 7. marta 2022. godine, organizovala Javnu debatu „8. mart u svjetlu prava žena s invaliditetom”, putem Zoom platforme i u PR Centru u Podgorici. Javna debata je prvi događaj u Crnoj Gori koji se organizovao povodom 8. marta a koji se isključivo bavio položajem žena s invaliditetom. Ova Javna debata je organizovana u okviru projekta „Govorimo o nasilju i diskriminaciji žena s invaliditetom”, koji je finansiran od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.

U uvodnim riječima Javne debate su govorili državni sekretar Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, Bojan Božović, šefica Odjeljenja za medije i kulturu Ambasade SAD u Podgorici, Nikol Galager i izvršna direktorka I MI Boke, Miroslava-Mima Ivanović. Nakon uvodnih riječi su predstavljeni rezultati Istraživanja o nasilju i diskriminaciji nad ženama, djevojkama i djevojčicama s invaliditetom i vidovima podrške koja je potrebna njima i njihovim porodicama, koje je sprovedeno u okviru projekta „Žene i djevojke s invaliditetom za svoju ravnopravnost”, koji finansira Američka ambasada u Podgorici. Potom je ulijedila Panel diskusija na temu „Kako suzbiti višestruku i intersekcijsku diskriminaciju žena s invaliditetom u crnogorskom društvu?” na kojem su govorili generalna direktorica Direktorata za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, Aleksandra Popović, državni sekretar u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, Janko Odović i Glavna Savjetnica u Instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Dina Knežević.

U završnoj diskusiji su najaktivnije učestvovali predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore, Božena Jelušić i Glavni inspektor Odsjeka za inspekciju socijalne i dječje zaštite Uprave za inspekcijske poslove, Aleksandar Zuber. Na Javnoj debati je uživo učestvovalo 18 osoba, a preko Zoom platforme 16 predstavnika/ca međunarodnih organizacija, Vlade i skupštinskih tijela, pravosuđa, civilnog sektora i medija. Tokom Javne debate izdvojili su se sljedeći zaključci i preporuke:

ZAKLJUČCI

• Ostvarenje političkih, ekonomskih i socijalnih prava žena s invaliditetom umnogome zavisi od njihovog samoprihvatanja i ličnog razvoja, a u Crnoj Gori, sve to je na niskom nivou;

• Žene, djevojke i djevojčice s invaliditetom u Crnoj Gori trpe različite oblike diskriminacije i nasilja, o čemu rijetko govore i čega često nijesu ni svjesne;

• U postupcima za zaštitu od nasilja u porodici pred Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda i prekršajnim sudovima nije zabilježen nijedan slučaj nasilja nad ženama s invaliditetom, što nije znak da se ono ne događa, već potvrđuje neosviješćenost pojedinaca/ki;

• Žene s invaliditetom se kao posebna kategorija, odvojena od osoba s invaliditetom (OSI) i žena bez invaliditeta ne pominju u strateškim dokumentima, zakonima, statistici, što otežava regulisanje i zaštitu njihovih prava;

• U drugom kvartalu ove godine se očekuje donošenje Strategije za zaštitu lica s invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2022-2027, koja će biti jedini dokument koji ženama s invaliditetom posvećuje poseban segment, što bi trebalo da bude dobar osnov za izradu drugih dokumenata i sprovođenje specifičnih mjera u ovoj oblasti;

• Izmjene pojedinih zakona, poput Zakona o zaštiti od nasilja u porodici ili Zakona o zabrani diskriminacije, daju osnov za bolje pozicioniranje žena s invaliditetom, ali samo ukoliko njihova primjena bude efikasna, što do sad nije bio slučaj;

• Formiranjem jedinstvenog tijela za vještačenje invaliditeta, koje se planira za 2023. godinu, će se uspostaviti Registar OSI, sa posebnom kategorijom koja će obuhvatiti žene s invaliditetom;

• Rodno-odgovorno budžetiranje, koje je započelo da se primjenjuje od ove godine, prilika je da se prepoznaju potrebe žena s invaliditetom i prate finansijska izdvajanja države za njihovo zadovoljavanje;

• U narednom periodu unaprijediće se pristup ženama, djevojkama i djevojčicama s invaliditetom i njihovim porodicama centrima za socijalni rad arhitektonskim prilagođavanjem 19 ustanova socijalne i dječje zaštite u okviru projekta koji finansira Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori;

• Nefunkcionalan sistem usluga socijalne i dječije zaštite i nedovoljan broj licenciranih pružalaca usluga personalne asistencije i pomoć u kući, kao posljedicu ima zavistan položaj žena s invaliditetom. Uprkos potrebi za tim, uslugu personalne asistencije, većina žena i djevojaka s invaliditetom nije u prilici da koristi;

• Važno je ojačati organizacije OSI i ženske organizacije za borbu za poboljšanje položaja žena s invaliditetom, ali one ne mogu i ne smiju da preuzmu ulogu države i lokalnih samouprava, u čijoj nadležnosti je stvaranje uslova za ostvarivanje prava na usluge socijalne i dječije zaštite.

PREPORUKE

• Osigurati inkluzivnost zakonodavne vlasti i uključiti žene s invaliditetom u donošenje zakona i analizu njihove primjene;

• Uspostaviti ukrštenu statistiku u svim relevantnim institucijama, naročito u Zavodu za statistiku MONSTAT, kako bi se prikupljali podaci o položaju žena, djevojaka i djevojčica s invaliditetom, a naročito kako bi podatak o broju porodilja s invaliditetom bio uvjek dostupan;

• Osigurati da Državna revizorska institucija prikuplja podatke o ženama s invaliditetom prilikom praćenja utroška državnog budžeta shodno principima rodno-odgovornog budžetiranja;

• Edukovati stručni kadar u nadležnim instucijama i NVO-ima o višestrukoj intersekcijskoj diskriminaciji žena s invaliditetom i rad s ovom grupom žena, kako bi se obezbijedio siguran i povjerljiv ambijent za prijavu nasilja;

• U što kraćem roku uspostaviti nacionalnu službu za podršku oštećenima u krivičnim postupcima, koja bi pružala individualizovanu i pristupačnu podršku svim žrtvama krivičnih dijela od samog početka krivičnih postupaka;

• Učiniti pristupačnim ženama, djevojkama i djevojčicama s invaliditetom sve objekte i usluge za žrtve nasilja, uključujući i skloništa;

• Prilagoditi postojeće i osnovati specifične usluge za žene s invaliditetom poput SOS telefona i psihološke podrške;

• Preduzeti neophodne mjere, uključujući i osnivanje javnih pružalaca usluga od strane nadležnih institucija, radi omogućavanja uživanja prava žena s invaliditetom na personalnu asistenciju i pomoć u kući;

• Obezbjediti uslove za finansijsko, institucionalno i kadrovsko jačanje ženskih i organizacija OSI da bi se na stručan, održiv i kontinuiran način bavile poboljšanjem položajem žena,djevojaka i djevojčica s invaliditetom;

• Izmijeniti Zakon o nevladinim organizacijama u dijelu bodovanja programa i projekata NVO, kako bi se osiguralo da isključivo osobe sa znanjima i iskustvom u relevantnim oblastima mogu procjenjivati programe i projekte organizacija OSI u oblastima zaštite lica sa invaliditetom, rodne ravnopravnosti i zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u porodici;

• Sprovoditi edukacije žena, djevojaka i djevojčica s invaliditetom i njihovih porodica o oblicima diskriminacije i nasilja, radi njihovog osnaživanja da ih prijave nadležnima;

• Sprovoditi medijske i online kampanje u cilju edukacije građana/ki o diskriminaciji i nasilju nad ženama s invaliditetom i njihovom ohrabrivanju da ih prijave.

Komentariši

ODRŽANA JAVNA DEBATA I MI BOKE „8. MART U SVJETLU PRAVA ŽENA S INVALIDITETOM”

07. 03. 2022

javna debata

Uoči Međunarodnog dana žena, Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), je u ponedjeljak 7. marta 2022. godine, organizovala Javnu debatu „8. mart u svjetlu prava žena s invaliditetom”, putem Zoom platforme i u PR Centru u Podgorici. Javna debata je prvi događaj u Crnoj Gori koji se organizovao povodom 8. marta a koji se isključivo bavio položajem žena s invaliditetom. Ova Javna debata je organizovana u okviru projekta „Govorimo o nasilju i diskriminaciji žena s invaliditetom”, koji je finansiran od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Pričanje o položaju žena s invaliditetom u Crnoj Gori nije samo priča o ostvarivanju političkih, ekonomskih i socijalnih prava, već o identitetu i prihvatanju sebe, poručila je Izvršna direktorka I MI Boke, Miroslava-Mima Ivanović u svom uvodnom obraćanju. Istakla je da je predstavljanje sebe kao žene s invaliditetom u Crnoj Gori velika odgovornost, jer „To se rijetko čuje. To znači rušiti stereotipe, predrasude i tabue, znači biti predvodnica jednog ogromnog broja žena koje su skrivene, koje se ne vide, koje ćute i koje ne govore o svojim potrebama”. Državni sekretar Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, Bojan Božović, je u uvodnoj riječi istakao da su za stepen zaštite ljudskih prava ključni izgradnja institucija, stvaranje adekvatnih pravnih mehanizama koje će primjenjivati te institucije, kao i stvaranje dovoljnog nivoa svijesti kod svake odgovorne osobe da niti u jednom momentu ne zaboravimo na one koji su najviše diskriminisani. Poručio je da odgovornost svih mora biti veća i snažnija, u suprotnom, kako smatra, ići ćemo unazad.

Šefica Odjeljenja za medije i kulturu Ambasade SAD u Podgorici, Nikol Galager, istakla je da su djevojke i žene s invaliditetom jedna od najmarginalizovanijih kategorija društva, s obzirom da su osobe ženskog pola same po sebi smatrane manje vrijednim u patrijarhalnim sredinama, a žene s invaliditetom se suočavaju sa još gorim tretmanom. Ono što je dodatno zabrinjavajuće je, kako smatra, činjenica da žene i djevojke s invaliditetom često vide sebe očima sredine koja ih obezvrjeđuje, i da pritom nisu svjesne da su žrtve diskriminacije i nasilja. Nakon uvodnih riječi predstavljeni su rezultati Istraživanja o nasilju i diskriminaciji nad ženama, djevojkama i djevojčicama s invaliditetom i vidovima podrške koja je potrebna njima i njihovim porodicama, koje je sprovedeno u okviru projekta „Žene i djevojke s invaliditetom za svoju ravnopravnost”, koji finansira Američka ambasada u Podgorici. Istraživanje će u elektronskoj formi biti objavljeno do kraja marta na veb saju i društvenim mrežama I MI Boke, a biće i poslato svim zainteresovanim stranama. Izvršna direktorka I MI Boke je istakla da rezultati Istraživanja ne odražavaju pravu situaciju u Crnoj Gori, već da ono odražava „uljepšanu sliku” s obzirom na ispitanice s invaliditetom i članoce/ve njihovih porodica do kojih se moglo doći. Istraživanjem nisu bile obuhvaćene žene i djevojke s invaliditetom koje žive u institucijama, one bez škole ili sa završenom osnovnom školom, kao ni očevi žena, djevojaka i djevojčica s invaliditetom.

Neki od najzabrinjavajućih podataka su da 41% ispitanica s invalidtetom je rekla da nema dovoljno sredstava da pokrije sve svoje životne potrebe uključujući i one koje se tiču invaliditeta; 78% ispitanica s invaliditetom kojima je potrebna pomoć druge osobe za svakodnevno funkcionisanje bi koristile personalnu asistenciju da je ona finansirana od strane države ili lokalne samouprave; 44% ispitanica s invaliditetom je reklo da ne idu redovno kod ginekologa. U okviru fokus grupa s aktivistkinjama i predstavnicama ženskih organizacija i relevantnih institucija, naglašeno je da se žene i djevojke s invaliditetom teško otvaraju da govore o iskustvima nasilja, da je potrebna edukacija relevantnog kadra kako bi se obezbijedio siguran i povjerljiv ambijent za prijavu nasilja, kao i da je potrebno prilagođavanje postojećih i osnivanje specijalizovanih usluga za žene s invaliditetom.

Tokom Panela „Kako suzbiti višestruku i intersekcijsku diskriminaciju žena s invaliditetom u crnogorskom društvu?” generalna direktorica Direktorata za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, Aleksandra Popović, je istakla da je u radnoj veziji novog Zakona o zabrani diskriminacije posebna pažnja posvećena formulisanju intersekcijske diskriminacije i dodatnom ojačavanju višestruke diskriminacije kroz teže oblike diskriminacije. Na taj način će se osigurati bolji pravni okvir za zaštitu žena s invaliditetom od diskriminacije.

Državni sekretar u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, Janko Odović, smatra da sistem bodovanja projekata NVO koji se finansiraju iz državnog budžeta mora da se promijeni, kako bi se osigurao njihov kvalitet i pokrivenost žena s invaliditetom. Kazao je da Ministarstvo radi na uspostavljanju jedinstvenog tijela za vještačenje, čime će se ženama s invaliditetom olakšati ostvarivanje prava po osnovu invaliditeta.

Glavna savjetnica u instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Dina Knežević, kazala je da ova Institucija nije imala u radu nijedan predmet koji se odnosio na nasilje u porodici a koji je imao za žrtvu ženu s invaliditetom. Istakla je da o položaju žena s invaliditetom institucije ne prikupljaju podatke, te da su neophodna istraživanja i redovno prikupljanje podataka u ovoj oblasti.

U okviru projekta „Govorimo o nasilju i diskriminaciji žena s invaliditetom” će se u narednom period izraditi Brošura o prepoznavanju nasilja i povreda ravnopravnosti žena s invaliditetom, koja će biti prevedena i na albanski i romski jezik i pored elektronskog i štampanog formata dostupna i u zvučnom formatu i Brajevom pismu. Pored toga, sprovešće se dvodnevni edukativni radni sastanak sa zainteresovanim stranama u oblastima rodne ravnopravnosti i prava osoba s invaliditetom, kao i Kampanja za podizanje nivoa svijesti javnosti o problemima nasilja i diskriminacije žena s invaliditetom.

Komentariši

NAJAVA DOGAĐAJA - JAVNA DEBATA I MI BOKE „8. MART U SVJETLU PRAVA ŽENA S INVALIDITETOM”

02. 03. 2022

djevojke s invaliditetom grafika

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), u ponedjeljak 7. marta 2022. godine, sa početkom u 10:00 časova organizuje Javnu debatu „8. mart u svjetlu prava žena s invaliditetom”, putem Zoom platforme i u PR Centru u Podgorici, Bulevar Josipa Broza 23A. Na Javnoj debati će biti predstavljeni i rezultati Istraživanja o nasilju i diskriminaciji nad ženama, djevojkama i djevojčicama s invaliditetom i vidovima podrške koja je potrebna njima i njihovim porodicama. Javna debata je prvi događaj u Crnoj Gori koji se organizuje povodom 8. marta a koji se isključivo bavi položajem žena s invaliditetom. U uvodnim riječima Javne debate će govoriti državni sekretar Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, gdin Bojan Božović, šefica Odjeljenja za medije i kulturu Ambasade SAD u Podgorici, gđa Nicole Gallagher i izvršna direktorka I MI Boke, Miroslava-Mima Ivanović. Predstaviće se rezultati Istraživanja, koje je sprovedeno u okviru projekta „Žene i djevojke s invaliditetom za svoju ravnopravnost”, koji finansira Američka ambasada u Podgorici. Potom slijedi Panel diskusija na temu „Kako suzbiti višestruku i intersekcijsku diskriminaciju žena s invaliditetom u crnogorskom društvu?” na kojem će govoriti generalna direktorica Direktorata za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, gđa Aleksandra Popović, državni sekretar u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, gdin Janko Odović i Glavna savjetnica u instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, gđa Dina Knežević.  Istraživanje o nasilju i diskriminaciji nad ženama, djevojkama i djevojčicama s invaliditetom i vidovima podrške koja je potrebna njima i njihovim porodicama je prvo takve vrste u Crnoj Gori. Ono je pored žena i djevojaka s invaliditetom, obuhvatilo i članove/ice njihovih porodica i njihova iskustva u vezi sa prihvatanjem invaliditeta, odgajanjem i podrškom djevojčica i djevojaka s invaliditetom, kao i slučajeve nasilja i diskriminacije nad njima zbog invaliditeta njihovih bližnjih. Pored toga, održane su i dvije fokus grupe s aktivistkinjama s invaliditetom i predstavnicama ženskih organizacija i relevantnih institucija o iskustvima i stavovima o stepenu nasilja i diskriminacije žena, djevojaka i djevojčica s invaliditetom u Crnoj Gori, postojećoj i nedostajućoj podršci, kao i mjerama i strukturama koje treba preduzeti i osnovati kako bi se više radilo na ovom polju. Ovom Javnom debatom želimo istaći značaj i kompleksnost višestruke i intersekcijske diskriminacije žena s invaliditetom u crnogorskom društvu i započeti diskusiju o saradnji različitih zainteresovanih strana na njegovom rješavanju. Zaključci i preporuke s ove Javne debate će biti poslati svim učesnicima/ama i biće osnov budućih aktivnosti I MI Boke u ovom polju. Ova Javna debata se organizuje u okviru projekta „Govorimo o nasilju i diskriminaciji žena s invaliditetom”, koji je finansiran od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava. Svi zainteresovani mogu učestvovati na Javnoj debate mogu učestvovati putem sljedećeg linka:

Komentariši

Govorimo o nasilju i diskriminaciji žena s invaliditetom

09. 01. 2022

djevojke s invaliditetom grafika

Opšti cilj ovog projekta je: „Doprinijeti smanjenju rodno-zasnovanog nasilja i povećanju rodne ravnopravnosti žena s invaliditetom u Crnoj Goriˮ, a specifični cilj je: „U periodu od 6 mjeseci, podići nivo svijesti, znanja i spremnosti za rad na smanjenju stepena rodno-zasnovanog nasilja i diskriminacije žena, djevojaka i djevojčica s invaliditetom od strane zainteresovanih strana, žena, djevojaka i djevojčica s invaliditetom, članova/ica njihovih porodica i opšte javnostiˮ. Oni će se postići sprovođenjem sljedećih aktivnosti: izrada Brošure o prepoznavanju nasilja i povreda ravnopravnosti žena s invaliditetom, edukativni radni sastanak sa zainteresovanim stranama u oblastima rodne ravnopravnosti i prava osoba s invaliditetom (OSI), Javna debata „8. mart u svjetlu prava žena s invaliditetom” i kampanja za podizanje nivoa svijesti javnosti o problemima nasilja i diskriminacije žena s invaliditetom. Rezultati koji će se postići aktivnostima su: Povećan nivo znanja i razumijevanja problema rodno-zasnovanog nasilja, višestruke diskriminacije žena, djevojaka i djevojčica s invaliditetom i načina njihovog rješavanja od strane najmanje 15 predstavnika/ca zainteresovanih strana u oblastima rodne ravnopravnosti i prava OSI za najmanje 50%; Najmanje 1.200 žena, djevojaka i djevojčica s invaliditetom i članova/ica njihovih porodica informisano o rodno-zasnovanom nasilju i povredama ravnopravnosti žena s invaliditetom; Najmanje 500 žena, djevojaka i djevojčica s invaliditetom i članova/ica njihovih porodica, koji/e su pripadnici/e manjinskih naroda, informisano o rodno-zasnovanom nasilju i povredama ravnopravnosti žena s invaliditetom: Podignut nivo svijesti i informisanosti najmanje 3000 osoba iz opšte javnosti o problemima nasilja i diskriminacije žena s invaliditetom i rezultatima projekta za najmanje 30%; Definisane mjere i aktivnosti, koje se trebaju preduzeti, i međusobna saradnja zainteresovanih strana u oblastima rodne ravnopravnosti i prava OSI u cilju smanjenja stepena rodno-zasnovanog nasilja i višestruke diskriminacije žena s invaliditetom. Ciljne grupe su: žene, djevojke i djevojčice s invaliditetom, članovi/ice njihovih porodica, državne i lokalne institucije, NVO koje se bave ljudskim pravima, ambasade stranih država i međunarodne organizacije i tijela, lokalni i nacionalni mediji i opšta javnost. Projekat je započeo 10. januara i trajaće do 10. juna 2022. Njegov ukupan budžet iznosi: 12.742,00€ a iznos koji finansira Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava je 12.300,00€.

Komentariši