MNE

ENG

Jačanje prava, jednakosti i angažovanosti mladih s invaliditetom (Slobodni mladi s invaliditetom)

16.07.2021

jacanje jednakosti mladih logo

Opšti cilj projekta je: „Podstaknuti socijalnu inkluziju i aktivno učešće mladih s invaliditetom u Kotoru.“.

On će se postići sljedećim aktivnostima: Radionice sa mladima s invaliditetom iz Kotora; Medijska i kampanja podizanja svijesti javnosti; Kampanja zagovaranja (uključujući distribuciju dokumenta sa preporukama i sastanke sa relevantnim lokalnim institucijama).

Rezultati koji će se postići aktivnostima su: 10 mladih OSI identifikovalo diskriminaciju zasnovanu na invalidnosti sa kojom se suočavaju u svakodnevnom životu i prepoznalo svoje snage i potencijale za borbu protiv nje; 10 mladih OSI povećalo aktivno učešće u zagovaranju svojih prava i borbi protiv diskriminacije zasnovane na invalidnosti; Najmanje 500 građana/ki Kotora podiglo svijest o potencijalima mladih OSI i problemu diskriminacije sa kojim se suočavaju u svakodnevnom životu.

Ciljne grupe su: 10 mladih OSI, donosioci odluka i šira javnost u Kotoru. Projekat je započeo 21.juna 2021. godine i trajaće do 20. decembra 2021. godine, a njegov budžet iznosi 14.933,00 €. Projekat finansira Evropska omladinska fondacija Savjeta Evrope.

Komentariši
0