MNE

ENG

ODRŽANA RADIONICA ZA OSOBE SA MENTALNIM INVALIDITETOM SMJEŠTENIM U JZU SPECIJALNOJ BOLNICI ZA PSIHIJATRIJU KOTOR

01. 04. 2022

fotografija sa radionice u psihijatriji

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u petak, 1. aprila 2022. godine održala Radionicu za 15 osoba sa mentalnim invaliditetom smještenim na muškom Odjeljenju za produženo liječenje, JZU Specijalne bolnice za psihijatriju Kotor. Tema Radionice je bila prava osoba sa mentalnim invaliditetom, a o njoj je govorila trenerica sa dugogodišnjim iskustvom u ovoj oblasti, psihološkinja Julijana Cicović-Maslovar.

Baveći se problemima socijalne isključenosti svih osoba s invaliditetom (OSI), uključujući i osobe sa mentalnim invaliditetom, I MI Boke je ovim putem posvetila posebnu pažnju onim OSI koje se nalaze u institucionalnom smještaju, koji ih dodatno izoluje od društvene zajednice. Na Radionici je trenerica objasnila učesnicima koja su sve njihova prava, prepoznata i Konvencijom UN-a o pravima OSI, koja mentalni invaliditet svrstava u jednu od kategorija invaliditeta. Osim prava propisanih ovom Konvencijom, učesnicima su predstavljene i mogućnosti ostvarivanja prava iz korpusa prava socijalne zaštite, kao što su lična invalidnina i dodatak za njegu i pomoć. Većina učesnika je izjavila da ostvaruje neki vid materijalne pomoći, ali i pokazala solidan stepen razumijevanja funkcionisanja sistema socijalne zaštite, i to zahvaljujući socijalnim radnicima/ama, zaposlenim u Ustanovi, koji svakodnevno razgovaraju i rade sa njima.

Uprkos pozitivnom aspektu boravka u Specijalnoj bolnici u smislu stalne podrške stručnih lica, ono što se javlja kao negativna strana institucionalnog smještaja, kako navode same osobe sa mentalnim invaiditetom, jesu izolacija i otuđivanje od društvenih tokova i dešavanja. Takođe, mjere koje se propisuju u cilju suzbijanja pandemije Covid-19, a koje nalažu zabranu izlaska i posjeta korisnicima/ama institucionalnog smještaja, dodatno otežavaju pacijentima/kinjama ove Ustanove da uživaju u svom pravu na uključenost u lokalnoj zajednici. Kroz interaktivan rad i otvorenu diskusiju, trenerica je učesnike Radionice podstakla da iznesu svoja razmišljanja o tome šta bi njihov život u samoj Ustanovi, kao i život van nje, učinilo boljim i kvalitetnijim. Ono što su iznijeli kao sugestije za poboljšanje života u Ustanovi su zapravo sve manuelne i kreativne aktivnosti u sklopu radno-okupacione terapije, kao i obogaćivanje biblioteke, baštovanstvo, nabavka dodatnih društvenih igara, stvaranje uslova za umjetničko izražavanje i sl. Kao idealan scenario, učesnici Radionice su naveli samostalan život van JZU Specijalne bolnice za psihijatriju Kotor, uz podršku stručnih lica, članova/ica porodice i prijatelja. Istakli su i veliki značaj Radionice i sličnih edukativnih susreta, kao i želju za organizacijom budućih događaja na kojima će se govoriti o srodnim temama.

Učesnicima Radionice su podijeljeni i lifleti, izrađeni u okviru projekta, s informacijama o tome ko su sve OSI, koja su njihova prava, kako mogu kontaktirati i koje vidove podrške mogu dobiti od I MI Boke. Ovo je treća i poslednja radionica za OSI, koju je I MI Boke realizovala u okviru projekta „EduAkcija za inkluzivnost Kotora”, finansiranog od strane Opštine Kotor.

Komentariši

NAJAVA RADIONICE U JZU SPECIJALNOJ BOLNICI ZA PSIHIJATRIJU KOTOR

30. 03. 2022

logo opstine kotor i i mi boke

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), u petak 1. aprila 2022. godine sa početkom u 10:30h, održaće Radionicu sa pacijentima/kinjama smještenim u JZU Specijalnoj bolnici za psihijatriju Kotor. Radionica će se baviti pravima osoba sa mentalnim invaliditetom, a vodiće je psihološkinja Julijana Cicović-Maslovar. Radionica se organizuje u okviru projekta „EduAkcija za inkluzivnost Kotora”, koji finansira Opština Kotor.

Radionica će biti prilika da pacijenti/kinje smješteni/e u Specijalnoj bolnici, možda, prvi put razgovaraju o svojim potrebama i potencijalima na način koji potpuno uvažava njihova ljudska prava i dostojanstvo. Značajno psihološko i trenersko iskustvo Julijane Cicović Maslovar omogućiće da učesnici/e otvoreno pričaju o svojim problemima, potrebama, željama i idealima. Koja su to prava osoba sa mentalnim invaliditetom, kako ih ostvariti, koja vrsta podrške im je potrebna u svakodnevnom životu, neka su od pitanja na koja će se pokušati odgovoriti tokom dvočasovne Radionice. Očekuje se da se, kroz otvorenu diskusiju i razmjenu iskustava, učesnici/e Radionice informišu o svojim pravima i osnaže za aktivnije uključivanje u društveni život. U to smislu će im se podjeliti leci, izrađeni u okviru projekta, s informacijama o tome ko su sve OSI, kako se mogu obratiti i šta mogu dobiti od I MI Boke.

Evidentna je velika stigmatizacija, socijalna isključenost i sistemsko kršenje ljudskih prava sa kojima se osobe sa mentalnim invaliditetom u Kotoru suočavaju. U JZU Specijalnoj bolnici za psihijatriju Kotor trenutno boravi 239 pacijenata/kinja, od čega je skoro polovina, zbog nedostatka adekvatnih usluga u zajednici, osuđena na stalni boravak u toj ustanovi. Problemi sa kojima se osobe sa mentalnim invaliditetom i članovi/ice njihovih porodica svakodnevno suočavaju, dodatno su produbljeni usljed pandemije Covid-19. Pored prilično diskriminatornih zakona, kada je ova grupacija u pitanju, oblast karakteriše slaba primjena onih propisa koji podstiču njihovu inkluziju u redovan život društva.

Iako je Vlada Crne Gore usvojila Strategiju o zaštiti i unaprijeđenju mentalnog zdravlja za period 2019-2023, njena implementacija je na veoma niskom nivou, jer je samo 18% planiranih aktivnosti preduzeto 2020. godine, shodno Izvještaju o realizaciji njenog Akcionog plana. Zbog toga je svaka aktivnost na osnaživanju osoba sa mentalnim invaliditetom da se aktivnije uključe u društveni život zajednice od izuzetne važnosti.

Komentariši

ODRŽANA RADIONICA ZA KORISNIKE/CE USLUGA JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I MLADE SA SMETNJAMA U RAZVOJU U KOTORU

23. 03. 2022

Radionica/Workshop

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u srijedu, 23. marta 2022. godine održala Radionicuna temu prava osoba s invaliditetom (OSI) za korisnike/ce usluga JU Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju, u Kotoru. Na Radionici je učestvovalo ukupno 7 korisnika/ca usluga ovog Centra, a Radionicu je vodila iskusna trenerica s invaliditetom, Miroslava-Mima Ivanović.
Radionica je imala za cilj da kroz interaktivnu prezentaciju i otvorenu diskusiju, podstakne djecu i mlade s invaliditetom, kao i njihove roditelje, da otvoreno pričaju o svojim problemima i potrebama, povećaju informisanost o svojim pravima i ohrabre se za aktivnije uključivanje u društveni život Kotora. Na početku Radionice učesnike/ce je pozdravio direktor JU Resursnog centra za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović” gospodin Neđeljko Moškov, koji je istakao, da za razliku od drugih opština u Crnoj Gori, Dnevni centar nije podržan od strane Opštine, već funkcioniše u okviru ove obrazovne ustanove. Istakao je potreba zapošljavanja većeg broja stručnih lica kako bi se potreba korisnika/ca zadovoljile i izašlo u susret većem broju djece i mladih s invaliditetom u Kotoru, koja imaju potrebu za ovom uslugom socijalne i dječje zaštite.
Na Radionici je trenerica predstavila oblasti crnogorskog prava značajne za OSI, kao i postupke za ostvarivanje prava i zaštitu od diskriminacije. Roditelji djece i mladih s invaiditetom koji su korisnici/e usluga Dnevnog centra su pokazali/e visok stepen interesovanja i motivacije da se angažuju u postupcima koji bi im omogućili veću ravnopravnost. U tom smislu je dogovoreno pokretanje postupaka za ostvarenje prava na uslugu pomoć u kući i povećanja broja zaposlenih u JU Dnevnom centru za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju u Kotoru. Učesnici/e su, takođe su iskazali/e i želju za sličnim edukativnim susretima u budućnosti.
Učesnicima/ama radionice su podijeljeni i lifleti, izrađeni u okviru projekta, sa informacijama o tome ko su sve OSI, koja su njihova prava, kako se mogu obratiti i šta mogu dobiti od I MI Boke. Ovo je druga od tri planirane radionice za OSI u okviru projekta „EduAkcija za inkluzivnost Kotora”, finansiranog od strane Opštine Kotor. Prva je organizovana u novembru prošle godine za učenike/ce JU Resursnog centra za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović”.
Komentariši

NAJAVA DOGAĐAJA - RADIONICA ZA KORISNIKE/CE USLUGA JU DNEVNOG CENTRA ZA DJECU I MLADE SA SMETNJAMA U RAZVOJU U KOTORU

21. 03. 2022

Gimnazija kotor i imiboke logo

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) će u srijedu, 23. marta 2022. godine, sa početkom u 17:00 časova, održati Radionicu na temu prava osoba s invaliditetom (OSI) za korisnike/ce usluga JU Dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju, u Kotoru. Radionicu će voditi iskusna trenerica s invaliditetom, Miroslava-Mima Ivanović.

Na ovaj način će djeca i mladi s invaliditetom, kao i njihovi roditelji, imati priliku da se edukuju i razgovaraju o svojim pravima, potrebama i potencijalima na način koji potpuno uvažava njihova ljudska prava i dostojanstvo. Cilj Radionice je da se kroz interaktivnu prezentaciju i otvorenu diskusiju, učesnici/e podstaknu da otvoreno pričaju o svojim problemima i potrebama, povećaju informisanost o svojim pravima i ohrabre se za aktivnije uključivanje u društveni život Kotora. Učesnicima/ama Radionice će takođe biti podijeljeni lifleti, izrađeni u okviru projekta, sa informacijama o tome ko su sve OSI, koja su njihova prava, kako se mogu obratiti i šta mogu dobiti od I MI Boke.

Podsjetimo, ovo je druga od tri planirane radionice za OSI u okviru projekta „EduAkcija za inkluzivnost Kotora”, finansiranog od strane Opštine Kotor. Prva je organizovana u novembru za učenike/ce JU Resursnog centra za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović”.

Komentariši

ODRŽANA DRUGA RADIONICA ZA STUDENTE/KINJE FAKULTETA ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO

17. 03. 2022

Dunja predaje studentima

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u petak, 18. marta 2022. godine održala drugu Radionicu za studente/kinje Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, na temu komunikacije s osobama s invaliditetom (OSI) i pristupačnosti turističkih sadržaja. Na Radionici je učestvovalo 22 studenta/kinje prve godine studija, a Radionicu je vodila iskusna trenerica s invaliditetom, Dunja Samardžić.

Imajući u vidu da će studenti/kinje Fakulteta za turizam i hotelijerstvo, u toku svog profesionalnog angažmana, vjerovatno imati kontakta s OSI, I MI Boke je prepoznala važnost njihovog upoznavanja sa principima adekvatne komunikacije s OSI i pristupačnosti turističkih i ugostiteljskih usluga i lokacija. Studenti/kinje su u prošlom semestru imali/e predmet

Društveni uticaji turizma, u okviru kojeg su već prethodno stekli/e osnovna predznanja iz oblasti pristupačnih usluga za OSI. U uvodnom dijelu Radionice su istakli/e da očekuju da saznaju nešto više o tome kako izgledaju elementi pristupačnosti u turizmu i steknu vještine korektnog ophođenja prema OSI. Trenerica je objasnila karakteristike i načine prepoznavanja različitih vrsta invaliditeta, kao i načine adekvatnog pristupa i komuniciranja s OSI u zavisnosti od vrste invaliditeta. Ona je, na konkretnim situacijama iz sopstvenih putovanja, obilaženja gradova i odsjedanja u hotelima, opisala pozitivne i negativne primjere (ne)poštovanja pristupačnosti u praksi nacionalnog i internacionalnog turizma. Istaknuta je i razlika između prihvatljive i neadekvatne terminologije za OSI.

Kroz interaktivni input i otvorenu diskusiju, studenti/kinje su bili/e podstaknuti/e da iznesu svoje stavove i zapažanja, podijele sopstvene priče o učešćima na sportskim i kulturnim događajima gdje su imali prilike da se susretnu s OSI, kao i da daju svoje ideje i prijedloge za unaprjeđenja pristupačnosti kulturno-istorijskih i drugih turističkih sadržaja u lokalnoj zoni. Po završetku ove aktivnosti, učesnici/e Radionice su istakli/e da im je bilo jako značajno da čuju lična iskustva prilikom putovanja trenerice i da razviju svijest o svim postojećim arhitektonskim i komunikacionim barijerama, kao i o važnosti uklanjanja istih. Poručili/e su da će informacije i vještine stečene na Radionici primijenjivati u svojim budućim profesionalnim angažmanima.

Učesnicima/ama Radionice su podijeljeni i lifleti, izrađeni u okviru projekta, sa informacijama o tome ko su sve OSI i kako se studenti/kinje mogu obratiti i uključiti u rad I MI Boke. Ovo je druga i posljednja Radionica za studente/kinje ovog Fakulteta, koje je I MI Boke realizovala u okviru projekta „EduAkcija za inkluzivnost Kotora”, finansiranog od strane Opštine Kotor.

Komentariši

NAJAVA DOGAĐAJA - DRUGA RADIONICA ZA STUDENTE/KINJE FAKULTETA ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO

14. 03. 2022

logo opstine kotor i i mi boke

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) će u petak, 18. marta 2022. godine, sa početkom u 10:00 časova, održati drugu Radionicu za studenate/kinje Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, na temu komunikacije s osobama s invaliditetom (OSI) i pristupačnosti turističkih sadržaja. Radionicu će voditi Dunja Samardžić, trenerica s invaliditetom koja ima dugogodišnje iskustvo u edukacijama u oblasti invalidnosti.

I MI Boke je prepoznala važnost upoznavanja budućih turističkih i ugostiteljskih radnika/ca sa principima pristupačnosti turističkih i ugostiteljskih usluga i lokacija i adekvatne komunikacije s OSI, te nastavlja njihovu edukaciju u ovoj oblasti. Na Radionici će trenerica, kroz interaktivni input, govoriti o svojim ličnim iskustvima prilikom putovanja, obilaženja gradova i odsjedanja u hotelima. Cilj Radionice je da se studenti/kinje pripreme za adekvatno obavljanje svog poziva s OSI koje koristi turističke i ugostiteljske sadržaja, ali i da se uključe u rad I MI Boke i generalno zalaganje za poboljšanje položaja OSI. Učesnicima/ama Radionice će biti podijeljeni lifleti, izrađeni u okviru projekta, sa informacijama o tome ko su sve OSI i kako se studenti/kinje mogu obratiti i uključiti u rad I MI Boke.

Podsjetimo, I MI Boke je prošlog petka, 11. marta 2022. godine, održala prvu Radionicu na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo, na kojoj su studenti/kinje istakli/e značaj dobijenih informacija o prilagođenoj komunikaciji s OSI, adekvatnoj terminologiji i elementima pristupačnih turističkih i ugostiteljskih sadržaja, koje će im koristiti u njihovim budućim profesijama. Radionice se organizuju u okviru projekta „EduAkcija za inkluzivnost Kotora”, koji je podržan od strane Opštine Kotor.

Komentariši

SAOPŠTENJE - ODRŽANA PRVA RADIONICA ZA STUDENTE/KINJE FAKULTETA ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO

11. 03. 2022

dunja i studenti

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u petak, 11. marta 2022. godine održala prvu Radionicu za studente/kinje Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, na temu komunikacije s osobama s invaliditetom (OSI) i pristupačnosti turističkih sadržaja. Na Radionici je učestvovalo ukupno 23 studenta/kinje prve godine studija, a Radionicu je vodila iskusna trenerica s invaliditetom, Dunja Samardžić.

Imajući u vidu da će studenti/kinje Fakulteta za turizam i hotelijerstvo, u toku svog profesionalnog angažmana, vjerovatno imati kontakta s OSI, I MI Boke je na ovaj način prepoznala važnost njihovog upoznavanja sa principima adekvatne komunikacije s OSI i pristupačnosti turističkih i ugostiteljskih usluga i lokacija. Studenti/kinje su u prošlom semestru imali/e predmet Društveni uticaji turizma, u okviru kojeg su već prethodno stekli/e osnovna predznanja iz oblasti pristupačnog turizma, te su i na samoj Radionici pokazali/e interesovanje da svoja znanja prodube. Trenerica je učesnicima/ama Radionice, objasnila pojam i vrste invaliditeta i približila šta čini jedan pristupačan turistički i ugostiteljski proizvod, koji osigurava samostalno i nesmetano putovanje OSI. Ona je, govoreći o svojim ličnim iskustvima tokom putovanja, obilaženja gradova i odsjedanja u hotelima, objasnila ključne elemente pristupačnosti i istakla pozitivne i negativne primjere (ne)poštovanja pristupačnosti u praksi nacionalnog i internacionalnog turizma.

Istaknuta je i razlika između prihvatljive i neadekvatne terminologije za OSI, koju su učesnici/e doživjeli/e posebno korisnom. Kroz interaktivni input i otvorenu diskusiju, studenti/kinje su bili/e podstaknuti/e da iznesu svoje stavove i zapažanja, podijele sopstvene životne i profesionalne situacije u kojima su se susreli/e s OSI, kao i da daju svoje ideje i prijedloge za unaprjeđenje turističke pristupačnosti na lokalnom i nacionalnom nivou. Po završetku ove aktivnosti, učesnici/e Radionice su istakli/e značaj koji će informacije stečene na Radionici imati u njihovom budućem poslu i koje će primijenjivati u svojoj profesionalnoj (ali i ličnoj) komunikaciji s OSI. Poručili/e su takođe i da bi voljeli/e da se mnogo češće organizuju radionice sa sličnom tematikom i da se uključe i studenti/kinje iz drugih stručnih oblasti.

Učesnicima/ama Radionice su podijeljeni i lifleti, izrađeni u okviru projekta, sa informacijama o tome ko su sve OSI, koja su njihova prava i kako se studenti/kinje mogu obratiti i uključiti u rad I MI Boke. Ovo je prva od ukupno dvije radionice koje će, u sklopu projekta „EduAkcija za inkluzivnost Kotora”, finansiranog od Opštine Kotor, biti održane za studente/kinje na ovom Fakultetu.

Komentariši

NAJAVA DOGAĐAJA - PRVA RADIONICA ZA STUDENTE/KINJE FAKULTETA ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO

09. 03. 2022

logo opstine kotor i i mi boke

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) će u petak, 11. marta, sa početkom u 10:00 časova, održati prvu Radionicu sa 20 studenata/kinja na Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, na temu komunikacije s OSI i pristupačnosti turističkih sadržaja. Radionicu će predvoditi Dunja Samardžić, trenerica sa invaliditetom koja ima dugogodišnje iskustvo u edukacijama u oblasti invalidnosti.

Imajući u vidu da će studenti/kinje Fakulteta za turizam i hotelijerstvo, u toku svog profesionalnog angažmana, vjerovatno imati kontakta s OSI, I MI Boke je prepoznala važnost njihovog upoznavanja sa principima pristupačnosti komunikacije, turističkih i ugostiteljskih ponuda, usluga i lokacija. Naša trenerica će, kroz interaktivni input, govoriti o svojim ličnim iskustvima prilikom putovanja, obilaženja gradova i odsjedanja u hotelima. Cilj Radionice je da se studenti/kinje edukuju o diskriminaciji OSI u situacijama neprilagođenog turizma, da se naglase pozitivni primjeri, kao i da se sa učesnicima/ama podstakne otvorena diskusija o mogućnostima unaprijeđenja pristupačnosti lokalnog i nacionalnog turizma, čuju njihova zapažanja, stavovi i prijedlozi. Učesnicima/ama Radionice će takođe biti podijeljeni lifleti, izrađeni u okviru projekta, sa informacijama o tome ko su sve OSI, koja su njihova prava i kako se mogu obratiti i uključiti u rad I MI Boke.

Radionica se organizuje u okviru projekta „EduAkcija za inkluzivnost Kotora”, koji je podržan od strane Opštine Kotor. Podsjetimo, I MI Boke je već u okviru ovog projekta, prethodno organizovala i 5 radionica za srednjoškolce/kinje Gimnazije Kotor, čiji je cilj takođe bio edukovati mlade o pravima, potrebama i potencijalima OSI i doprinijeti povećanju stepena socijalne inkluzije.

Komentariši

ODRŽANE ČETIRI RADIONICE ZA UČENIKE/CE GIMNAZIJE KOTOR

11. 02. 2022

MIma Ivanović održava radionice u Kotoru

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak (7-11. februar 2022. godine) za učenike/ce različitih odjeljenja Gimnazije Kotor održala četiri radionice na temu prava osoba s invaliditetom (OSI). Na radionicama je učestvovalo ukupno 58 srednjoškolaca/kinja Gimnazije Kotor iz drugog i četvrtog razreda Medicinske škole, trećeg razreda Opšte gimnazije i drugog razreda srednje Ekonomcke škole. Radionicu je vodila iskusna trenerica s invaliditetom, Miroslava-Mima Ivanović. I MI Boke je prepoznala potrebu upoznavanja mladih sa potrebama i pravima OSI, jer je to uzrast u kome se najbolje utiče na smanjenje stereotipa i predrasuda. Kroz otvorenu diskusiju, interaktivni rad u grupama i iznošenje ličnih iskustava trenerice, učenici/e su bili podstaknuti da iskažu svoja zapažanja i stavove, edukuju se da uoče kršenje prava OSI, i da utiču na poboljšanje poštovanja prava ove grupe. Učenici/e su aktivno učestvovali/e i bili/e veoma zainteresovani/e za život i način funkcionisanja OSI, kao i za prihvatanje invalidnosti u adolescentskom dobu. Neke od preporuka koje su dali se upravo odnose na sprovođenje što više edukativnih aktivnosti među mladima, kako bi oni bili podstaknuti da sprovode mjere na uključivanju OSI u društvo. Učesnicima/ama Radionice su podjeljeni leci, izrađeni u okviru projekta, s informacijama o tome ko su sve OSI, kako se mogu obratiti i uključiti u rad I MI Boke. Ovim je sprovedeno ukupno pet radionica za učenike/ce Gimnazije Kotor, u okviru projekta „EduAkcija za inkluzivnost Kotora”, koji je podržan od strane Opštine Kotor.

Komentariši

NAJAVA DOGAĐAJA - RADIONICE ZA UČENIKE/CE GIMNAZIJE KOTOR

05. 02. 2022

edukacija ilustracija

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) će u ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak (7-11. februar 2022. godine) sa početkom u 10:55 časova, za po tridesetak učenika/ca Gimnazije Kotor održati četiri radionice na temu prava osoba s invaliditetom (OSI). Radionice će voditi iskusna trenerica s invaliditetom, Miroslava-Mima Ivanović. I MI Boke je prepoznala potrebu upoznavanja mladih sa potrebama i pravima OSI, jer je to uzrast u kome se najbolje utiče na smanjenje stereotipa i predrasuda. Namjera je da se kroz otvorenu diskusiju i interaktivni rad u grupama, učenici/e podstaknu da iskažu svoja zapažanja i stavove, edukuju da uoče kršenje prava OSI, i da utiču na poboljšanje poštovanja ove grupe. Učesnicima/ama Radionice će se podjeliti leci, izrađeni u okviru projekta, s informacijama o tome ko su sve OSI, kako se mogu obratiti i uključiti u rad I MI Boke. Podsjetimo, I MI Boke je održala prvu od planiranih pet radionica za učenike/ce Gimnazije Kotor u decembru prošle godine, povodom Međunarodnog dana OSI. Radionice se sprovode u okviru projekta „EduAkcija za inkluzivnost Kotora”, koji je podržan od strane Opštine Kotor.  

Komentariši

ODRŽANA PRVA RADIONICA ZA UČENIKE/CE GIMNAZIJE KOTOR O PRAVIMA OSI

01. 12. 2021

đaci u klupama

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u četvrtak, 2. decembra, uoči Međunarodnog dana osoba  s invaliditetom (OSI) u Gimnaziji Kotor održala Radionicu na temu prava OSI. Na Radionici je učestvovalo trideset srednjoškolaca/kinja Gimnazije, srednje Medicinske i Ekonomske škole. Radionicu je vodila iskusna trenerica s invaliditetom, Miroslava-Mima Ivanović.
I MI Boke je prepoznala potrebu upoznavanja mladih sa potrebama i pravima OSI, jer je to uzrast u kome se najbolje utiče na smanjenje stereotipa i predrasuda. Kroz otvorenu diskusiju, interaktivni rad u grupama i iznošenje ličnih iskustava trenerice, učenici/e su bili podstaknuti da iskažu svoja zapažanja i stavove, edukuju se da uoče kršenje prava OSI, i da utiču na poboljšanje poštovanja prava ove grupe. Učenici/e su aktivno učestvovali/e i bili/e veoma zainteresovani/e za život i način funkcionisanja OSI, kao i za prihvatanje invalidnosti u adolescentskom dobu. Neke od preporuka koje su dali se upravo odnose na sprovođenje što više edukativnih aktivnosti među mladima, kako bi oni bili podstaknuti da sprovode mjere na uključivanju OSI u društvo. Učesnicima/ama Radionice su podjeljeni leci, izrađeni u okviru projekta, s informacijama o tome ko su sve OSI, kako se mogu obratiti i uključiti u rad I MI Boke.
Ovo je prva, od planiranih pet radionica za učenike/ce Gimnazije Kotor, a koje se sprovode u okviru projekta „EduAkcija za inkluzivnost Kotora”, koji je podržan od strane Opštine Kotor

Komentariši

ODRŽANA RADIONICA U JU RESURSNOM CENTRU ZA SLUH I GOVOR „DR PERUTA IVANOVIĆ”

17. 11. 2021

učenici na radionici

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u srijedu, 17. novembra, u JU Resursnom centru za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović” održala Radionicu na temu prava osoba s invaliditetom (OSI). U otvorenom razgovoru sa trenericom s invaliditetom, Miroslavom-Mimom Ivanović, učenici/e Resursnog centra, iskazali/e su svoja zapažanja i iskustva iz svakodnevnog života i ukazali na poteškoće na koje nailaze.
Komunikacijska barijera njihov je osnovni problem, zbog čega ostaju izolovani, bez načina da uspostave vezu sa ostatkom društva, a samim tim i ostvare brojna prava koja im pripadaju. Period pandemije, kako su kazali, dodatno je pogoršao njihovu izolaciju. Jedan od načina da se takva situacija prevaziđe jeste edukacija njihovih vršnjaka/inja i drugih zainteresovanih za korišćenje znakovnog jezika. Učesnici/e Radionice pokazali su želju da budu uključeni i pomognu organizovanje takve edukacije, ali im je neophodna pomoć tumača i prevodioca za znakovni jezik. Opštini Kotor, čija je predstavnica, gospođa Ana-Marija Brajković, prisustvovala Radionici, upućen je apel da se mladima s oštećenjem sluha i govora obezbijedi prostor gdje bi mogli da se sastaju.
Ivanović je razgovarala i sa direktorom te ustanove, gospodinom Neđeljkom Moškovom, koji je pokazao spremnost da se, u saradnji s I MI Boke, utiče na prevazilaženje problema osoba s oštećenjem sluha i/ili govora. Učesnicima/ama Radionice podijeljeni su leci s informacijama o tome ko su sve OSI, kako se mogu obratiti i šta mogu dobiti od I MI Boke.
Ovo je prva, od planirane tri radionice za OSI iz Kotora, od kojih je sljedeća planirana za 3. decembar, povodom Međunarodnog dana OSI, a na kojoj će učestvovati korisnici/e JU Dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i njihovi roditelji. Radionice su dio projekta „EduAkcija za inkluzivnost Kotora”, koji je podržan od strane Opštine Kotor

Komentariši

NAJAVA DOGAĐAJA - RADIONICA ZA UČENIKE/CE JU RESURSNOG CENTRA ZA SLUH I GOVOR „DR PERUTA IVANOVIĆ”

14. 11. 2021

logo opstine kotor i i mi boke

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) će u srijedu, 17. novembra, sa početkom u 13 časova, za petnaestak učenika/ca JU Resursnog centra za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović” održati Radionicu na temu prava osoba s invaliditetom (OSI). Dvosatnu radionicu će voditi iskusna trenerica s invaliditetom, Miroslava-Mima Ivanović.
I MI Boke je prepoznala problem isključenosti i učestalog kršenja osnovnih ljudskih prava djece i mladih s oštećenjem sluha i/ili govora, zbog čega kroz ovakve radionice želi da ih edukuje i osnaži da se aktivnije uključe u redovan život Kotora. Namjera je da se kroz otvorenu diskusiju i interaktivni rad u grupama, učenici/e podstaknu da iskažu svoja zapažanja i stavove, edukuju da uoče kršenje svojih prava, ali i da nađu načine kako da ih ostvare. Posebna pažnja će se posvetiti pravima osoba s oštećenjem sluha i/ili govora i djece i mladih s invaliditetom. Učesnicima/ama Radionice će se podjeliti leci, izrađeni u okviru projekta, s informacijama o tome ko su sve OSI, kako se mogu obratiti i šta mogu dobiti od I MI Boke.
Ovo je prva, od planirane dvije radionice za učenike/ce JU Resursnog centra za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović” i korisnike/ce JU Dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju, a koje se sprovode u okviru projekta „EduAkcija za inkluzivnost Kotora”, koji je podržan od strane Opštine Kotor

Komentariši

NAJAVA RADIONICE U JZU SPECIJALNOJ BOLNICI ZA PSIHIJATRIJU KOTOR

06. 11. 2021

logo opstine kotor i i mi boke

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), u utorak 9. novembra 2021. godine održaće Radionicu sa pacijentima/kinjama smještenim u JZU Specijalnoj bolnici za psihijatriju Kotor. Radionica će se baviti pravima osoba sa mentalnim invaliditetom, a vodiće je psihološkinja Julijana Cicović-Maslovar. Radionica se organizuje u okviru projekta „EduAkcija za inkluzivnost Kotora”, koji finansira Opština Kotor.
Radionica će biti prilika da pacijenti/kinje smješteni/e u Specijalnoj bolnici, možda, prvi put razgovaraju o svojim potrebama i potencijalima na način koji potpuno uvažava njihova ljudska prava i dostojanstvo. Značajno psihološko i trenersko iskustvo Julijane Cicović Maslovar omogućiće da učesnici/e otvoreno pričaju o svojim problemima, potrebama, željama i idealima. Koja su to prava osoba sa mentalnim invaliditetom, kako ih ostvariti, koja vrsta podrške im je potrebna u svakodnevnom životu, neka su od pitanja na koja će se pokušati odgovoriti tokom dvočasovne Radionice. Očekuje se da se, kroz otvorenu diskusiju i razmjenu iskustava, učesnici/e Radionice informišu o svojim pravima i osnaže za aktivnije uključivanje u društveni život. U to smislu će im se podjeliti leci, izrađeni u okviru projekta, s informacijama o tome ko su sve OSI, kako se mogu obratiti i šta mogu dobiti od I MI Boke.
Evidentna je velika stigmatizacija, socijalna isključenost i sistemsko kršenje ljudskih prava sa kojima se osobe sa mentalnim invaliditetom u Kotoru suočavaju. U JZU Specijalnoj bolnici za psihijatriju Kotor trenutno boravi 239 pacijenata/kinja, od čega je skoro polovina, zbog nedostatka adekvatnih usluga u zajednici, osuđena na stalni boravak u toj ustanovi. Problemi sa kojima se osobe sa mentalnim invaliditetom i članovi/ice njihovih porodica svakodnevno suočavaju, dodatno su produbljeni usljed pandemije Covid-19. Pored prilično diskriminatornih zakona, kada je ova grupacija u pitanju, oblast karakteriše slaba primjena onih propisa koji podstiču njihovu inkluziju u redovan život društva.
Iako je Vlada Crne Gore usvojila Strategiju o zaštiti i unaprijeđenju mentalnog zdravlja za period 2019-2023, njena implementacija je na veoma niskom nivou, jer je samo 18% planiranih aktivnosti preduzeto 2020. godine, shodno Izvještaju o realizaciji njenog Akcionog plana. Zbog toga je svaka aktivnost na osnaživanju osoba sa mentalnim invaliditetom da se aktivnije uključe u društveni život zajednice od izuzetne važnosti.

Komentariši

EduAkcija za inkluzivnost Kotora

13. 08. 2021

potpisivanje ugovora

Opšti cilj projekta je: „Doprinijeti povećanju inkluzije i poštovanju prava OSI u opštini Kotor.”, a specifični cilj je: „ U narednih šest mjeseci podići nivo svijesti, znanja i razumjevanja prava, potreba i potencijala OSI od strane mladih, OSI i opšte javnosti.”

Oni će se postići sprovođenjem sljedećih aktivnosti: radionice za srednjoškolce/ke, radionice za studente/kinje, radionice za OSI, besplatna pravna pomoć, medijska i kampanja podizanja svijesti. Rezultati koji će se postići aktivnostima su: povećan broj mladih koji su spremni da rade na poboljšanju položaja OSI u Kotoru po principima ljudskih prava ove grupe, podignut nivo informisanosti i podrške OSI i članovima/icama njihovih porodica za ostvarenje njihovih prava i informisana javnost Kotora o pravima i potrebama OSI i projektnim aktivnostima.

Ciljne grupe su:  učenici/e Gimnazije Kotor, studenti/kinje Fakulteta za turizam i hotelijerstvo, OSI, članovi/ce njihovih porodica, lokalni i nacionalni mediji, opšta javnost.

Projekat je započeo 1. septembra 2021. godine i trajaće do 28. februara 2022. godine,, a njegov ukupni budžet je 8.350,00€, od čega Opština Kotor pokriva iznos od 6.060,00€.

Komentariši

Počinje „EduAkcija za inkluzivnost Kotora“

13. 08. 2021

opstina kotor sjednica

Današnjim potpisivanjem Ugovora između predsjednika Opštine Kotor, Vladimira Jokića i finansijske menadžerke Inicijative mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), Branke Nikčević, zvanično kreće realizacija projekta „EduAkcija za inkluzivnost Kotora“. Vjerujemo da će planirane aktivnosti doprinijeti povećanju inkluzije i poštovanju prava OSI u opštini Kotor.

Iako je Kotor jedna od najrazvijenijih opština u Crnoj Gori, osobe s invaliditetom (OSI) i članovi/ce njihovih porodica suočavaju se sa velikom socijalnom isključenošću, izolacijom i sistemskim kršenjem njihovih prava. „EduAkcijom za inkluzivnost Kotora“, I MI Boke planira da u narednih šest mjeseci, kroz radionice za srednjoškolce/kinje, studente/kinje, radionice za OSI, te besplatnu pravnu pomoć i medijsku i kampanju podizanja svijesti, utiče na unaprjeđenje položaja OSI u našem gradu.

Sprovođenjem različitih radionica, učenici/e kotorske gimnazije i studenti/kinje Fakulteta za turizam i hotelijerstvo, na njima interesantan i prilagođen način, učiće o životu OSI, komunikaciji sa njima kao i pristupačnosti turističkih sadržaja. I MI Boke će tako uticati na povećanje nivoa svijesti najmanje 180 mladih (150 srednjoškolaca/ki i 30 studenata/kinja), što će doprinijeti da buduće generacije imaju adekvatan stav prema ovoj grupi. Takođe, vjerujemo da će projekat podstaći učesnike/ce na volontiranje i aktivizam za poboljšanje položaja OSI u Kotoru. 

Kroz zasebne radionice za korisnike/ce usluga Dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju, učenike/ce Resursnog centra za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović” i pacijente/kinje smještene u JZU Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor, I MI Boke planira da osnaži polaznike/ce da, možda prvi put, govore o svojim potrebama, ostvaruju svoja prava i aktivno se uključe u život zajednice. Najmanje 30 OSI i članova/ica njihovih porodica imaće mogućnost da koriste besplatnu pravnu pomoć, koja je jedan od najpotrebnijih servisa ovoj grupi i neophodan uslov da ostvare svoja prava. 

Projektom je planirana i značajna medijska i kampanja podizanja svijesti. Njome će biti obuhvaćeno najmanje 2.000 osoba, koje će putem medijskih izvještaja, objava na socijalnim mrežama, veb sajtu I MI Boke i putem 100 lifleta biti informisane o pravima OSI i aktivnostima projekta. 

I MI Boke vjeruje da će projektom „EduAkcija za inkluzivnost Kotora“ pozitivno uticati na promjenu svijesti o OSI, te da će udariti temelje za dugoročno mijenjanje položaja ove grupe u Kotoru.

Komentariši