MNE

ENG

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST - ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICAMA SEKRETARIJATA SAVJETA ZA KONKURENTNOST VLADE CRNE GORE

15. 12. 2021

zoom sastanak

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u četvrtak, 16. decembra održala sastanak sa predstavnicama sekretarijata Savjeta za konkurentnost Vlade Crne Gore, čija je tema bila unaprijeđenje rodne ravnopravnosti osoba s invaliditetom (OSI) u oblasti rada i zapošljavanja. Na sastanku su ispred sekretarijata Savjeta za konkurentnost učestvovale Marija Risteska, Marija Šuković i Marija Asanović, dok su predstavnice I MI Boke bile Miroslava-Mima Ivanović, Marijeta Mojašević i Ana Marković. Na sastanku su predstavnice I MI Boke predstavile glavne nalaze Analize rodno odgovornog budžetiranja (ROB) utroška sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, kao i preporuke za unaprijeđenje predstavljene u Policy Brief-u. Podsjetimo, Analizom je utvrđeno da se broj nezaposlenih žena s invaliditetom u posljednjih pet godina povećao tri puta, polovina nezaposlenih žena s invaliditetom ima I stepen stručne spreme, u Crnoj Gori je 56% više nezaposlenih žena nego muškaraca s invaliditetom starosti preko 50 godina i najveći broj nezaposlenih žena s invaliditetom čine žene sa lakšim oblikom invaliditeta, dva puta više u odnosu na muškarce s istim stepenom invalidnosti. Na sastanku je istaknuto da nedostatak finansijskih sredstava nije uzrok ovakvoj situaciji, s obzirom da je budžet Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom za 2020. godinu iznosio više od 12 i po miliona eura, a da je njegov jedini cilj da se podstakne zapošljavanje OSI. Razlozi rodne neravnopravnosti žena s invaliditetom u oblasti rada i zapošljavanja leže u nedostatku ROB-a u ovoj oblasti, neadekvatnom pravnom okviru i nedostatku podataka razvrstanih po polu. Na sastanku je istaknut značaj Savjeta za konkurentnost Vlade Crne Gore za unaprijeđenje položaja žena s invaliditetom u oblasti rada i zapošljavanja, imajući u vidu da on koordiniše rad svih relevantnih institucija i sarađuje sa svim zainteresovanim stranama u ovoj oblasti. Shodno tome, postignuti su sljedeći zaključci: • I MI Boke će poslati Zahtjev Radnoj grupi za ekonomsko osnaživanje žena u cilju uvršćivanja rezultata Analize u Dnevni red neke od sljedećih sjednica Savjeta za konkurentnost; • Sekretarijat Savjeta za konkurentnost će pružiti podršku u lobiranju za usvajanje konkretnih predloga I MI Boke u vezi sa mjerama aktivne politike zapošljavanja žena s invaliditetom, kao i u vezi s izmjenama baze podataka Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u cilju prikupljanja i analize podataka o ne/zaposlenim ženama s invaliditetom; • Sekretarijat Savjeta za konkurentnost i I MI Boke će sarađivati i lobirati za pristupačnost svih informacija u vezi sa preduzetništvom za žene s invaliditetom. Sastanak je organizovan u okviru projekta „Za rodnu ravnopravnost osoba s invaliditetom u oblasti rada i zapošljavanja”, u okviru kojeg je izrađena ROB analiza o utrošku sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom i Policy Brief. Projekat je podržan u okviru regionalnog programa „Mreža za nadzor rodno odgovornog budžetiranja na Zapadnom Balkanu i u Moldaviji”, kojeg finansira Austrijska razvojna agencija (ADA) i Švedska agencija za međunarodni razvoj (SIDA).  

Komentariši

Za rodnu ravnopravnost osoba s invaliditetom u oblasti rada i zapošljavanja

14. 09. 2021

Naslovna slika disability

Opšti cilj projekta je:„ Uspostaviti ravnopravnost žena i muškaraca s invaliditetom u pristupu zaposlenju u Crnoj Gori.”.

On će se postići sprovođenim sljedećih aktivnosti: ROB analiza utroška sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom; Izrada Policy brief-a; Kampanja zagovaranja; Medijska i online kampanja.

Rezultati koji će se postići aktivnostima su: Prikupljeni i analizirani podaci o utrošku sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom; Definisane preporuke za donosioce odluka sa konkretnim koracima i aktivnostima za unaprjeđenje utroška sredstava Fonda u pogledu ostvarivanja rodne ravnopravnosti u zapošljavanju OSI; Odštampano i distribuirano 60 primjeraka Policy brief-a o rodnom budžetiranju u oblasti zapošljavanja OSI (40 na crnogorskom i 20 na engleskom jeziku); Održana najmanje dva sastanka i pokrenut dijalog sa donosiocima odluka o ROB-u u oblasti zapošljavanja OSI; Najmanje 2000 osoba se informisalo o neravnopravnosti žena s invaliditetom u oblasti rada i zapošljavanja.

Ciljne grupe su: Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Ministarstvo ekonomskog razvoja, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava, mediji, opšta javnost. Korisnici/e projekta su žene s invaliditetom, njihove porodice, javni i privatni sektor i društvo u cjelini.

Projekat je započeo 1. januara 2021. godine i trajaće do 1. septembra 2021. godine, a njegov budžet iznosi 3.998,00€. Projekat finansira Austrijska razvojna agencija (ADA) i Švedska agencija za međunarodni razvoj (SIDA), a u okviru regionalnog projekta „Mreža za nadzor rodno odgovornog budžeta (ROB)”.

Komentariši