MNE

ENG

Omogućiti socijalnu inkluziju OSI u Kotoru

11. 07. 2021

socijalna inkluzija logo

Opšti cilj projekta je: „Doprinijeti socijalnoj inkluziji OSI u Kotoru.“, a specifični cilj je: „U periodu od 9 mjeseci, stvoriti preduslove za razvoj i pružanje usluga socijalne i dječje zaštite za OSI i članove/ice njihovih porodica iz Kotora, u skladu sa njihovim realnim potrebama a uz partnerstvo svih zainteresovanih strana i podršku javnosti.“.

Oni će se postići sprovođenjem sljedećih aktivnosti: Istraživanje o potrebama OSI i članova/ica njihovih porodica iz Kotora za uslugama socijalne i dječje zaštite; Objavljivanje Izvještaja o potrebama OSI i članova/ica njihovih porodica iz Kotora za uslugama socijalne i dječje zaštite; Pružanje najpotrebnije usluge socijalne i dječje zaštite OSI i članovima/cama njihovih porodica iz Kotora. Kampanja javnog zagovaranja za obezbjeđivanje usluga socijalne i dječje zaštite za OSI i članove/ice njihovih porodica iz Kotora i Medijska i online kampanja o pravima OSI i članova/ica njihovih porodica na usluge socijalne i dječje zaštite.

Rezultati koji će se postići aktivnostima su: Omogućeno planiranje, kreiranje i pružanje usluga socijalne i dječje zaštite u skladu sa potrebama OSI i članova/ica njihovih porodica iz Kotora; Povećan stepen socijalne inkluzije najmanje jedne OSI za najmanje 50%; Definisane mjere i aktivnosti i uspostavljena saradnja zainteresovanih strana na obezbjeđivanju usluga socijalne i dječje zaštite za OSI i članove/ice njihovih porodica iz Kotora i podignut nivo informisanosti i svijesti najmanje 2000 osoba o pravima OSI i članova/ica njihovih porodica na usluge socijalne i dječje zaštite i rezultatima projekta za najmanje 30%.

Ciljne grupe su: OSI i članovi/ce njihovih porodica iz Kotora, lokalne i državne institucije, organizacije OSI, mediji, opšta javnost. Krajnji/e korisnici/e projekta su: OSI i članovi/ce njihovih porodica, kao i lokalna zajednica. Projekat je započeo 1. februara 2021. godine i trajaće do 31. decembra 2021. godine, a njegov budžet iznosi 7.860,00€. Projekat finansira Evropska unija, kroz Program malih grantova za organizacije civilnog društva u okviru regionalnog Projekta „SOCIETIES 2 - Podrška organizacija civilnog društva u osnaživanju tehničkih vještina, uključivanju osoba s invaliditetom i EU standardima na zapadnom Balkanu, 2. faza“.

Komentariši

Najava: Trening za intervjuere/ke u organizaciji I MI Boke

16. 07. 2021

najava treninga logo
Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) u četvrtak, 4. marta 2021. godine sa početkom u 10:00h u Galeriji Solidarnosti - Palata Pima, Kotor, organizuje Trening za intervjuere/ke, čiji je cilj da se deset OSI i članova/ica njihovih porodica iz Kotora obuči za obavljanje intervjua o neophodnosti usluga socijalne i dječje zaštite (USDZ). O servisima podrške i uslugama iz te oblasti govoriće trenerica Miroslava-Mima Ivanović.
Cilj je da se učesnici/e Treninga upoznaju sa osnovnim karakteristikama pojedinih vrsta usluga socijalne i dječje zaštite, kao i vještinama intervjuisanja OSI s različitim vrstama invaliditeta i članova/ica njihovih porodica. Naime, učesnici/e Treninga će imati priliku da u okviru projekta “Omogući-ti socijalnu inkluziju OSI u Kotoru” sprovode intervjue o stvarnoj potrebi OSI za uslugama socijalne i dječje zaštite. Na taj način će se, prvi put u Kotoru, prikupiti, obraditi i javno objaviti podaci o neophodnosti različitih vrsta USDZ, što će vjerujemo, pomoći donosiocima odluka da ih lakše kreiraju i sprovode.

Napominjemo da je pravo na USDZ zagarantovano brojnim aktima, ali ga, zbog institucionalnih, finansijskih i barijera u informacijama i procedurama, OSI i članovi/ce njihovih porodica ne mogu ostvariti.

Pozivamo vas da medijski propratite ovaj dogadjaj i pomognete u informisanju javnosti, posebno OSI i članova/ca njihovih porodica o ovoj temi. U prilogu možete naći i Agendu Treninga.

Trening se organizuje u okviru projekta „Omogući-ti socijalnu inkluziju OSI u Kotoru”, koji je podržan od strane Caritasa Crne Gore, kroz Program malih grantova za organizacije civilnog društva u okviru Projekta „SOCIETIES 2 - Podrška organizacija civilnog društva u osnaživanju tehničkih vještina, uključivanju osoba s invaliditetom i EU standardima na zapadnom Balkanu, 2. faza“, kojeg finansira Evropska unija.

Komentariši