MNE

ENG

ODRŽANA JAVNA DEBATA I MI BOKE „8. MART U SVJETLU PRAVA ŽENA S INVALIDITETOM”

07.03.2022

javna debata

Uoči Međunarodnog dana žena, Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), je u ponedjeljak 7. marta 2022. godine, organizovala Javnu debatu „8. mart u svjetlu prava žena s invaliditetom”, putem Zoom platforme i u PR Centru u Podgorici. Javna debata je prvi događaj u Crnoj Gori koji se organizovao povodom 8. marta a koji se isključivo bavio položajem žena s invaliditetom. Ova Javna debata je organizovana u okviru projekta „Govorimo o nasilju i diskriminaciji žena s invaliditetom”, koji je finansiran od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Pričanje o položaju žena s invaliditetom u Crnoj Gori nije samo priča o ostvarivanju političkih, ekonomskih i socijalnih prava, već o identitetu i prihvatanju sebe, poručila je Izvršna direktorka I MI Boke, Miroslava-Mima Ivanović u svom uvodnom obraćanju. Istakla je da je predstavljanje sebe kao žene s invaliditetom u Crnoj Gori velika odgovornost, jer „To se rijetko čuje. To znači rušiti stereotipe, predrasude i tabue, znači biti predvodnica jednog ogromnog broja žena koje su skrivene, koje se ne vide, koje ćute i koje ne govore o svojim potrebama”. Državni sekretar Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, Bojan Božović, je u uvodnoj riječi istakao da su za stepen zaštite ljudskih prava ključni izgradnja institucija, stvaranje adekvatnih pravnih mehanizama koje će primjenjivati te institucije, kao i stvaranje dovoljnog nivoa svijesti kod svake odgovorne osobe da niti u jednom momentu ne zaboravimo na one koji su najviše diskriminisani. Poručio je da odgovornost svih mora biti veća i snažnija, u suprotnom, kako smatra, ići ćemo unazad.

Šefica Odjeljenja za medije i kulturu Ambasade SAD u Podgorici, Nikol Galager, istakla je da su djevojke i žene s invaliditetom jedna od najmarginalizovanijih kategorija društva, s obzirom da su osobe ženskog pola same po sebi smatrane manje vrijednim u patrijarhalnim sredinama, a žene s invaliditetom se suočavaju sa još gorim tretmanom. Ono što je dodatno zabrinjavajuće je, kako smatra, činjenica da žene i djevojke s invaliditetom često vide sebe očima sredine koja ih obezvrjeđuje, i da pritom nisu svjesne da su žrtve diskriminacije i nasilja. Nakon uvodnih riječi predstavljeni su rezultati Istraživanja o nasilju i diskriminaciji nad ženama, djevojkama i djevojčicama s invaliditetom i vidovima podrške koja je potrebna njima i njihovim porodicama, koje je sprovedeno u okviru projekta „Žene i djevojke s invaliditetom za svoju ravnopravnost”, koji finansira Američka ambasada u Podgorici. Istraživanje će u elektronskoj formi biti objavljeno do kraja marta na veb saju i društvenim mrežama I MI Boke, a biće i poslato svim zainteresovanim stranama. Izvršna direktorka I MI Boke je istakla da rezultati Istraživanja ne odražavaju pravu situaciju u Crnoj Gori, već da ono odražava „uljepšanu sliku” s obzirom na ispitanice s invaliditetom i članoce/ve njihovih porodica do kojih se moglo doći. Istraživanjem nisu bile obuhvaćene žene i djevojke s invaliditetom koje žive u institucijama, one bez škole ili sa završenom osnovnom školom, kao ni očevi žena, djevojaka i djevojčica s invaliditetom.

Neki od najzabrinjavajućih podataka su da 41% ispitanica s invalidtetom je rekla da nema dovoljno sredstava da pokrije sve svoje životne potrebe uključujući i one koje se tiču invaliditeta; 78% ispitanica s invaliditetom kojima je potrebna pomoć druge osobe za svakodnevno funkcionisanje bi koristile personalnu asistenciju da je ona finansirana od strane države ili lokalne samouprave; 44% ispitanica s invaliditetom je reklo da ne idu redovno kod ginekologa. U okviru fokus grupa s aktivistkinjama i predstavnicama ženskih organizacija i relevantnih institucija, naglašeno je da se žene i djevojke s invaliditetom teško otvaraju da govore o iskustvima nasilja, da je potrebna edukacija relevantnog kadra kako bi se obezbijedio siguran i povjerljiv ambijent za prijavu nasilja, kao i da je potrebno prilagođavanje postojećih i osnivanje specijalizovanih usluga za žene s invaliditetom.

Tokom Panela „Kako suzbiti višestruku i intersekcijsku diskriminaciju žena s invaliditetom u crnogorskom društvu?” generalna direktorica Direktorata za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, Aleksandra Popović, je istakla da je u radnoj veziji novog Zakona o zabrani diskriminacije posebna pažnja posvećena formulisanju intersekcijske diskriminacije i dodatnom ojačavanju višestruke diskriminacije kroz teže oblike diskriminacije. Na taj način će se osigurati bolji pravni okvir za zaštitu žena s invaliditetom od diskriminacije.

Državni sekretar u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, Janko Odović, smatra da sistem bodovanja projekata NVO koji se finansiraju iz državnog budžeta mora da se promijeni, kako bi se osigurao njihov kvalitet i pokrivenost žena s invaliditetom. Kazao je da Ministarstvo radi na uspostavljanju jedinstvenog tijela za vještačenje, čime će se ženama s invaliditetom olakšati ostvarivanje prava po osnovu invaliditeta.

Glavna savjetnica u instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Dina Knežević, kazala je da ova Institucija nije imala u radu nijedan predmet koji se odnosio na nasilje u porodici a koji je imao za žrtvu ženu s invaliditetom. Istakla je da o položaju žena s invaliditetom institucije ne prikupljaju podatke, te da su neophodna istraživanja i redovno prikupljanje podataka u ovoj oblasti.

U okviru projekta „Govorimo o nasilju i diskriminaciji žena s invaliditetom” će se u narednom period izraditi Brošura o prepoznavanju nasilja i povreda ravnopravnosti žena s invaliditetom, koja će biti prevedena i na albanski i romski jezik i pored elektronskog i štampanog formata dostupna i u zvučnom formatu i Brajevom pismu. Pored toga, sprovešće se dvodnevni edukativni radni sastanak sa zainteresovanim stranama u oblastima rodne ravnopravnosti i prava osoba s invaliditetom, kao i Kampanja za podizanje nivoa svijesti javnosti o problemima nasilja i diskriminacije žena s invaliditetom.

Komentariši
0