MNE

ENG

Za rodnu ravnopravnost osoba s invaliditetom u oblasti rada i zapošljavanja

14.09.2021

Naslovna slika disability

Opšti cilj projekta je:„ Uspostaviti ravnopravnost žena i muškaraca s invaliditetom u pristupu zaposlenju u Crnoj Gori.”.

On će se postići sprovođenim sljedećih aktivnosti: ROB analiza utroška sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom; Izrada Policy brief-a; Kampanja zagovaranja; Medijska i online kampanja.

Rezultati koji će se postići aktivnostima su: Prikupljeni i analizirani podaci o utrošku sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom; Definisane preporuke za donosioce odluka sa konkretnim koracima i aktivnostima za unaprjeđenje utroška sredstava Fonda u pogledu ostvarivanja rodne ravnopravnosti u zapošljavanju OSI; Odštampano i distribuirano 60 primjeraka Policy brief-a o rodnom budžetiranju u oblasti zapošljavanja OSI (40 na crnogorskom i 20 na engleskom jeziku); Održana najmanje dva sastanka i pokrenut dijalog sa donosiocima odluka o ROB-u u oblasti zapošljavanja OSI; Najmanje 2000 osoba se informisalo o neravnopravnosti žena s invaliditetom u oblasti rada i zapošljavanja.

Ciljne grupe su: Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Ministarstvo ekonomskog razvoja, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava, mediji, opšta javnost. Korisnici/e projekta su žene s invaliditetom, njihove porodice, javni i privatni sektor i društvo u cjelini.

Projekat je započeo 1. januara 2021. godine i trajaće do 30. novembra 2021. godine, a njegov budžet iznosi 3.998,00€. Projekat finansira Austrijska razvojna agencija (ADA) i Švedska agencija za međunarodni razvoj (SIDA), a u okviru regionalnog projekta „Mreža za nadzor rodno odgovornog budžeta (ROB)”.

Komentariši
0