MNE

ENG

Omogućiti socijalnu inkluziju OSI u Kotoru

11.07.2021

socijalna inkluzija logo

Opšti cilj projekta je: „Doprinijeti socijalnoj inkluziji OSI u Kotoru.“, a specifični cilj je: „U periodu od 9 mjeseci, stvoriti preduslove za razvoj i pružanje usluga socijalne i dječje zaštite za OSI i članove/ice njihovih porodica iz Kotora, u skladu sa njihovim realnim potrebama a uz partnerstvo svih zainteresovanih strana i podršku javnosti.“.

Oni će se postići sprovođenjem sljedećih aktivnosti: Istraživanje o potrebama OSI i članova/ica njihovih porodica iz Kotora za uslugama socijalne i dječje zaštite; Objavljivanje Izvještaja o potrebama OSI i članova/ica njihovih porodica iz Kotora za uslugama socijalne i dječje zaštite; Pružanje najpotrebnije usluge socijalne i dječje zaštite OSI i članovima/cama njihovih porodica iz Kotora. Kampanja javnog zagovaranja za obezbjeđivanje usluga socijalne i dječje zaštite za OSI i članove/ice njihovih porodica iz Kotora i Medijska i online kampanja o pravima OSI i članova/ica njihovih porodica na usluge socijalne i dječje zaštite.

Rezultati koji će se postići aktivnostima su: Omogućeno planiranje, kreiranje i pružanje usluga socijalne i dječje zaštite u skladu sa potrebama OSI i članova/ica njihovih porodica iz Kotora; Povećan stepen socijalne inkluzije najmanje jedne OSI za najmanje 50%; Definisane mjere i aktivnosti i uspostavljena saradnja zainteresovanih strana na obezbjeđivanju usluga socijalne i dječje zaštite za OSI i članove/ice njihovih porodica iz Kotora i podignut nivo informisanosti i svijesti najmanje 2000 osoba o pravima OSI i članova/ica njihovih porodica na usluge socijalne i dječje zaštite i rezultatima projekta za najmanje 30%.

Ciljne grupe su: OSI i članovi/ce njihovih porodica iz Kotora, lokalne i državne institucije, organizacije OSI, mediji, opšta javnost. Krajnji/e korisnici/e projekta su: OSI i članovi/ce njihovih porodica, kao i lokalna zajednica. Projekat je započeo 1. februara 2021. godine i trajaće do 30. juna 2022. godine, a njegov budžet iznosi 7.860,00€. Projekat finansira Evropska unija, kroz Program malih grantova za organizacije civilnog društva u okviru regionalnog Projekta „SOCIETIES 2 - Podrška organizacija civilnog društva u osnaživanju tehničkih vještina, uključivanju osoba s invaliditetom i EU standardima na zapadnom Balkanu, 2. faza“.
Komentariši
0