MNE

ENG

Učinimo žene s invaliditetom vidljivim

08.01.2023

Disability-and-Maternal-Health

Opšti cilj projekta je: „Doprinijeti smanjenju diskriminacije i nasilja nad ženama s invaliditetom u Crnoj Gori.“, a specifični cilj je: „U periodu od 8 mjeseci, podići nivo svijesti i znanja za rad na smanjenju stepena nasilja i diskriminacije žena, djevojaka i djevojčica s invaliditetom od strane zainteresovanih strana, žena, djevojaka i djevojčica s invaliditetom i opšte javnostiˮ.

Oni će se postići sprovođenjem sljedećih aktivnosti: Javna debata „8. mart u svjetlu prava žena s invaliditetom – godinu dana kasnije”;Izrada Brošure o prepoznavanju nasilja i povreda ravnopravnosti žena s invaliditetom u lako razumljivom formatu; Edukacija Albanki i Romkinja s invaliditetom o prepoznavanju nasilja i diskriminacije; i Kampanja za podizanje nivoa svijesti javnosti o problemima diskriminacije i nasilja nad ženama s invaliditetom.

Rezultati koji će se postići aktivnostima su: Utvrđene mjere i aktivnosti koje su se u prethodnom periodu sprovele i one koje treba u narednom periodu preduzeti, kao i povećana međusobna saradnja zainteresovanih strana u oblastima rodne ravnopravnosti i prava OSI u cilju smanjenja stepena višestruke i intersekcijske diskriminacije i nasilja nad ženama s invaliditetom; Najmanje 400 žena s intelektualnim invaliditetom, djevojčica s invaliditetom i ostale djece sa i bez invaliditeta informisano o nasilju i povredama ravnopravnosti žena s invaliditetom; Najmanje 30 Albanki i Romkinja s invaliditetom edukovano o prepoznavanju diskriminacije i nasilja nad ženama s invaliditetom; i Podignut nivo svijesti i informisanosti najmanje 3000 osoba iz opšte javnosti o problemima višestruke i intersekcijske diskriminacije i nasilja nad ženama s invaliditetom i rezultatima projekta za najmanje 30%.

Ciljne grupe su: žene s intelektualnim invaliditetom, djevojčice s invaliditetom, Albanke i Romkinje s invaliditetom, državne i lokalne institucije, NVO koje se bave ljudskim pravima, ambasade stranih država i međunarodne organizacije i tijela, lokalni i nacionalni mediji i opšta javnost.

Projekat je započeo 9.januara i trajaće do 8. septembra 2023. godine. Njegov ukupan budžet iznosi 12.470,00€ a iznos koji finansira Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava je 11.952,00€.

Komentariši
0